Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26/16, 89/18, 23/20.),  Pravilnika o radu Ustanove i Odluke o potrebi prijema u radni odnos, ZU SB “Medical Institute Bayer” Tuzla raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem doktora medicine-specijalista u radni odnos na neodređeno vrijeme

I Prijem u radni odnos jednog  doktora medicine – specijalista se vrši na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca, na sljedeće radno mjesta:

  1. Doktor medicine – specijalista dijagnostičke radiologije

II Kratki opisi poslova:

Vrši radiološku pripremu i pregled i obradu bolesnika, provodi sve dijagnostičke pretrage iz programa rada, programira rengensku metodologiju obrade, vrši konsultacije i daje obavezne medicinske informacije, analizira istorije bolesti i druge podatke neophodne za opšti radiološki zaključak, kod hitnog nalaza preduzima mjere za hospitalizaciju, vrši kontrolu snimaka i označavanja filmova, provodi rtg obradu udruženo sa drugim granama medicine, označava polja na filmu ili bolesniku radi apliciranja terapije, vrši praćenje rada aparature, priprema pacijenta za pretrage sa kontrasnim sredstvima i aplicira kontrasna sredstva, pruža prvu pomoć kod alergijskih reakcija, vrši kontrolu pretrage sa kontrasnim sredstvima, očitava snimke, radi na digitalnim imidžing tehnologijama i vodi brigu o stalnoj medicinskoj edukaciji za unapređenje rada (CT i dr.), odgovoran je za vođenje propisane zdravstvene dokumentacije evidencija i izvještaja, interpretira nalaze, donosi zaključke kao i druge radiološke tretmane, asistira i pomaže drugim specijalistima pri izvođenju dijagnostičkih i terapeutskih procedura uz pomoć aparata koje posjeduje, brine o vlastitoj kontinuiranoj edukaciji i obavlja određene dijagnostičke i terapeutske procedure po rasporedu rada i osposobljenosti neophodne za rad odjeljenja, u okviru kontinuiranog procesa rada aktivno učestvuje u zbrinjavanju akutnih stanja bolesti u okviru svoje djelatnosti,  odgovoran je za primjenu propisanih mjera i postupaka vezanih za zaštitu na radu, obavlja i druge poslove iz djelokruga radnog mjesta i po nalogu Šefa radiologije. Za obavljanje navedenih poslova potrebno je profesionalno rasuđivanje, stručnost, kreativnost, inicijativa i komunikativnost.III Opći i posebni uslovi:

Opći uslovi:

– da su državljani Bosne i Hercegovine,

– da imaju najmanje 18 godina života,

– da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju


Posebni uslovi:

  • Stručna sprema: VSS – Medicinski fakultet i specijalizacija iz dijagnostičke radiologije
  • Radno iskustvo: 3 godine radnog iskustva u struci
  • Položen specijalistički ispit odgovarajuće grane medicine
  • Licencu za rad izdatu od strane nadležne komore

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

Kraću Biografiju sa kontakt telefonom i adresom

Diplomu o završenom medicinskom fakultetu

Uvjerenje o ploženom stručnom ispitu

Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu

Licencu za rad

Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

Ovjerenu fotokopiju lične karte ili PBA -1 obrazac

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja se prije prijema u radni odnos.


Nakon što komisija pregleda dostavljenu dokumentaciju sa kandidatima će biti obavljen intervju.

 
IV Dostavljanje dokumentacije

Potpisanu prijavu zajedno sa traženim dokumentima, kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti lično na protokol ZU SB “Medical Institute Bayer” Tuzla ili putem pošte na adresu: ZU SB “Medical Institute Bayer” Tuzla, ul. Alekse Šantića br.8. 75000 Tuzla sa naznakom: “Prijava na Javni oglas za prijem doktora medicine – specijalista radiologije u radni odnos. – NE OTVARAJ!”

Svi dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni oglas moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Neuredne i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

ZU SB “Medical Institute Bayer” Tuzla nema obavezu vradanja dokumentacije kandidatima.

Konkurs je otvoren do popunjavanja radnog mjesta.