prim.dr.sc.

Enes Osmanović, dr.med.

Interventni kardiološki odjel

ZAKAŽITE POSJETU

RADNO VRIJEME
KONTAKTIRAJTE DOKTORA

KONTAKT INFO


+387 35 309 137

pregled@bhsrce.ba

PITAJ DOKTORA


prim.dr.sc. Enes Osmanović, dr.med. specijalista je interne medicine i subspecijalista kardiologije sa preko 20 godina radnog iskustva. Rođen je 14. januara 1967. godine u Puračiću.

Zaposlen je na poslovima interventnog kardiologa na odjeljenju kardiologije  u ”Centru za srce BH” od osnivanja 2008. godine do danas, a u periodu od 1997-2008. radio je u JZU Dom zdravlja Lukavac.
Naš dr. Enes Osmanović je doktor medicinskih znanosti, doktorsku disertaciju uradio je u saradnji sa mentorom, uvaženim akademikom Prof.dr. Miodragom Ostojićem iz Beograda.
Federalno ministarstvo zdravstva dodijelilo mu je zvanje ”Primarijusa” 2019. godine kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad i posebne rezultate postignute na zaštiti zdravlja stanovništva i razvoja zdravstva uopšte.
Rođen je 14. januara 1967. godine u Puračiću. Nakon osnovne i srednje škole upisuje Medicinski fakultet u Tuzli, na kojem je diplomirao u januaru 1997. godine.
Specijalizirao je internu medicinu 2007. pred Ispitnom komisijom Federalnog ministarstva Bosne i Hercegovine; Subspecijalizirao kardiologiju 2014, takođe pred Ispitnom komisijom Federalnog ministarstva BiH. Magistarsku tezu pod nazivom ”Kliničke i angiografske karakteristike koronarne bolesti kod mladih osoba” odbranio je 2012. godine.
Doktorsku tezu pod nazivom ”Farmakološka profilaksa fibrilacije atrija nakon hirurške revaskularizacije miokarda” odbranio je pred komisijom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 22.marta.2019. godine.
Posjeduje dva certifikata dobre kliničke prakse za istraživače (GPS-Good Clinical Practice for Investigational):
1. Osnovni on-line kurs Dobre Kliničke Prakse (Essential GCP online trening) položio 14. Jun. 2014. godine, provedeno u Internacionalnoj Akademiji, Farmaceutski fakultet Kraljevskog koledža liječnika Velike Britanije.
2. GCP certifikat, ”Pfizer”, on-line training for Good Clinical Practice for Investigational Site Staff.
Pored toga, dr. Osmanović je 2000. godine završio I i II stepen kursa iz informatike u organizaciji Mercy International – USA Republic fo BiH, Plymouth Michigan USA, a ponosan je na odlično poznavanje rada u svim aplikacijama Microsoft Office Package te u aplikativnim softverima za biostatistiku: MedCalc for windows, StatsDirect, Statistical Package for Social Sciences SPSS for Windows and STATA (trajno licenciran).
Osnivač je  i predsjednik Izvršnog odbora Udruženja oboljelih od Akromegalije i bolesti hipofize u Bosni i Hercegovini, od 2005. godine.
Na katedri ”Metodologija istraživanja sa biostatistikom” na Farmaceutskom fakultetu Tuzla, obavljao je poslove asistenta akademske 2010/2011 godine.
Rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva, a na prijedlog Specijalne bolnice ”Centar za srce BH”, uvršten je u listu glavnih mentora za specijalizacije doktora medicine iz oblasti INTERNA MEDICINA, 2014. godine.
Bio je i gostujući  predavač ”Prolećne kardiološke radionice” koju organizuje AMEC (Akademski Medicinski Edukacioni Centar Republike Srbije, Direktor Prof. Dr Miloje Tomašević, Subotica) u periodu 17-20. marta 2016. godine. Ovladao je i II stepenom kursa iz engleskog jezika u organizaciji ”Language scool The West” Lukavac, BiH.
Dr. Osmanović je u višegodišnjem kontinuiranom usavršavanju ovladao savremenom dijagnostikom i liječenjem kardiovaskularnih bolesti. Uključen je u rad kardiološke ambulante i rad sa dežurstvima na kardiološkom odjeljenju. Sudjeluje na svim stručnim sastancima i svim drugim vidovima kontinuirane edukacije uključujući i publikovanje. U svojoj karijeri posebno ističe međunarodne istraživačke projekte kao certificirani koordinator-subistraživač više studija: ODYSSEY, ATPCI, PAH, MARINER, VERTIS. Doktorov tipični radni dan sastoji se od jutarnje vizite, priprema i rad u angiosalama, rad u kardiološkoj ambulanti i odjeljenjima, rad u otvorenim istraživačkim projektima.
Intervencije koje najčešće radi su invazivne kardiološke procedure: koronarografije i PCI sa implantacijom endovaskularnih stentova. Ovladao je svim tradicionalnim tehnikama pregleda kardiološkog bolesnika, te naprednim metodama kardiopulmonalne reanimacije, elektrokardiografijom uključujući i dinamičku elektrokardiografiju i 24 satnim ambulatornim monitoringom sistemskog krvnog pritiska. Ovladao je i testom fizičkog opterećenja – ergometrijom, ultrazvukom srca – ehokardiografijom, neinvazivnom rendgenskom dijagnostikom kardijalnih bolesti. Od posebnog značaja su invazivne kardiološke procedure koje rutinski radi: selektivna kateterizacija lijevog i desnog srca, ventrikulografija, stent-procedure svih vrsta koronarnih lezija (a,b,c) i tehnike privremene implantacije elektrostimulatora – pejsmekera. Prisustvovao je operacijama na srcu i sudjeluje u dijagnostici i liječenju postoperativnih komplikacija kardijalnih bolesnika.
Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih stručnih skupova.
Član je Udruženje kardiologa Bosne i Hercegovine.
Predsjednik je Zdravstvenog savjeta na nivou Općine Lukavac od 5.06.2018.g u mandatu 4 godine.
prim.dr.sc. Enes Osmanović je oženjen i otac sina jednog djeteta. Hobi mu je znanost iz oblasti biomedicinskih istraživanja, biomedicinska statistika, a također i rekreativne sportske aktivnosti za razonodu i zabavu: tenis, plivanje, fitness, aerobno tjelovježbanje umjerenog intenziteta- trčanje u prirodi.

Pročitajte više

Zvaničan CV

 • Obrazovanje
 • Radno iskustvo
 • Aktuelni istraživački projekti
 • Publikacije
 • Medicinski fakultet Tuzla, diplomirao 27. januara. 1997
 • Specijalizacija INTERNE medicine 12.7.2007 g. pred Ispitnom komisijom Federalnog ministarstva Bosne i Hercegovine
 • Subspecijalizcija KARDIOLOGIJE 8.jan. 2014 g. pred Ispitnom komisijom Federalnog ministarstva Bosne i Hercegovine
 • MAGISTARSKU TEZU pod nazivom:”Kliničke i angiografske karakteristike koronarne bolesti kod mladih osoba” odbranio 28.09.2012 godine.
 • DOKTORSKA TEZA: Farmakološka profilaksa fibrilacije atrija nakon hirurške revaskularizacije miokarda:randomizirani, duplo slijepi klinički pokus (ClinicalTrials.gov Protocol Registration System Identifier: NCT01955759). Početak istraživanja 1.12.2013. g.  
 • Ispit iz ”Osnove dobre kliničke prakse” položio online 14. juna 2014 godine, verzija 13.1.2.2. Farmaceutski fakultet Kraljevskog koledža liječnika Velike Britanije, provedeno u Internacionalnoj Brookwood Akademiji. Certifikat broj: TranSA2942/EFC11570. 23. feb. 2016 g. dobio sam i drugi GCP certifikat, Pfizer, Inc.on-line trening ”Minimum Criteria for ICH E6 GCP, Good Clinical Practice for Investigational Site Staff.
 • Kurs iz informatike (I i II stepen) u organizaciji Mercy International – USA Republic fo BiH, Plymouth Michigan USA.2000 g. završio  I i II stepen Ponosan sam na odlično poznavanje rada u svim aplikacijama Microsoft Office Package te u aplikativnim softverima od posebnog interesa za biostatistiku: MedCalc for windows, StatsDirect, Statistical Package for Social Sciences SPSS for Windows and STATA.
 • Strani jezici: Engleski II stepen kursa iz engleskog jezika u organizaciji ”Language scool The West” Lukavac, BiH.
 • Od 01. 08. 2008. godine zaposlen u ”Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica Centar za srce BH”
 • Od 21. 04. 1997. do 31. 07. 2008. godine JZU Dom zdravlja Lukavac.
 • Osnivač i predsjednik izvršnog odbora Udruženja oboljelih od Akromegalije i bolesti hipofize u Bosni i Hercegovini, od 01. 09. 2005.
 • Asistent na katedri ”Metodologija istraživanja sa biostatistikom na Farmaceutskom fakultetu Tuzla, akademska godina 2010/2011.
 • Jedan od glavnih mentora za specijalizacije doktora medicine iz oblasti INTERNA MEDICINA. / Rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva, a na prijedlog Specijalne bolnice Centar za srce BH, uvršten u listu 13.januara 2014 godine.
 • Gostujući  predavač ”Prolećne kardiološke radionice” koju organizuje AMEC (Akademski Medicinski Edukacioni Centar Republike Srbije, Direktor Prof. Dr Miloje Tomašević, Subotica, u periodu 17-20. marta 2016.godine.
 • Odyssey outcomes study. Randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirana, studija usporednih skupina za procjenu učinka SAR236553 / REGN727 na pojavu kardiovaskularnih događaja u bolesnika koji su nedavno doživjeli akutnim koronarnim sindromom ‘’Odyssey outcomes study’’. Evaluation of Cardiovascular Outcomes After an Acute Coronary Syndrome During Treatment With Alirocumab.
 • ATPCI (CL3-06790-010 study). The efficAcy and safety of Trimetazidine in Patients with angina pectoris having been treated by percutaneous Coronary Intervention. ATPCI study An international, multicentre, randomised,  double-blind, placebo-controlled study in patients treated for 2 to 4 years. – ATPCI
 • PAH study. Sildenafil on mortality in adults with pulmonary arterial hypertension (PAH)”  
 • MARINER study. A Study of Rivaroxaban (JNJ-39039039) on the Venous Thromboembolic Risk in Post-Hospital Discharge Patients (MARINER)
 • VERTIS study: randomized, double-blind, placebo-controlled, parallelgroup study to assess cardiovascular outcomes following treatment with ertugliflozin (MK-8835/PF-04971729) in subjects with type 2 diabetes mellitus and established vascular disease.
 • Knjiga: Osmanović, E., 2009. Prva pomoć sa multimedijalnim CD-om. Sarajevo: Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Poglavlje u knjizi:Osmanović, E., 2003. Bol u prsima, srčani udar. In: E. Alibegović, ed. 2003. Prva pomoć sa realističkim prikazom povreda, stanja i oboljenja. Tuzla: Crveni križ Općine Tuzla, pp..73-76.
 • Osmanović, E., 2003. Moždani udar. In: E. Alibegović, ed. 2003. Prva pomoć sa realističkim prikazom povreda, stanja i oboljenja. Tuzla: Crveni križ Općine Tuzla, pp..76-78.
 • 1.9.2005 g. osnivač i predsjednik izvršnog odbora Udruženja oboljelih od Akromegalije i bolesti hipofize u Bosni i Hercegovini.
 • Primarne publikacije:
 • 1.Imamović, G., Zerem, E., Osmanović, E. 2011. Survival of living-related kidney graft recipients in the era of modern immunosuppressive treatment. Ann Saudi Med. 31(3), pp. 279-283.
 • 2.Imamović, G., Zerem, E., Osmanović, E. 2010. Kidney graft outcomes in living-related transplantation have improved with substitution of basiliximab and mycophenolate mofetil for antithymocyte globulin and azathioprine: a single center retrospective cohort study. Eur J Intern Med. 21(6), pp. 524-529.
 • 3.Imamović, G., Zerem, E., Omerović, S.,Osmanović, E., Hodžić, E. 2009. The possible role of early post-transplant inflammation in later anemia in kidney transplant recipients. Bosnian journal of basic medical sciences. 9(4), pp. 307-312.
 • 4.Imamović, G., Batuman, V., Sinanović, O., Trnačević, S., Mešić, E., Zerem, E., Osmanović, E. 2008. Microalbuminuria as a possible marker of risk of Balkan endemic nephropathy. Nephrology (Carlton). 13(7), pp. 616-621.
 • 5. Caluk, J., Osmanovic, E., Barakovć, F., Kušljugić, Z., Terzić, I., Čaluk, S., Softić, A. 2010. Direct coronary stenting in reducing radiation and radiocontrast consumption.  Journal ©Radiology and Oncology.

Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".