Prim.doc.dr med.sci.

Enes Osmanović


RADNO VRIJEME


PONEDJELJAK
07:00-18:00
UTORAK
07:00-18:00
SRIJEDA
07:00-18:00
ČETVRTAK
07:00-18:00
PETAK
07:00-18:00
SUBOTA
08:00-14:00


KONTAKT INFORMACIJEinfo@mib.instituteOsnivač je i predsjednik Izvršnog odbora Udruženja oboljelih od Akromegalije i bolesti hipofize u Bosni i Hercegovini, od 2005. godine.

Prim.doc.dr sci. Enes Osmanović, dr.med. specijalista interne medicine subspecijalista kardiologije koordinator je za naučno-istraživački rad sa preko 25 godina radnog iskustva. Rođen je 14. januara 1967. godine u Puračiću, živi u Lukavcu.


Zaposlen je na poslovima interventnog kardiologa na odjeljenju kardiologije  u ”Zdravstvenoj ustanovi Specijalnoj bolnici “Medical Institute Bayer”” od osnivanja 2008. godine do danas, a u periodu od 1997-2008. radio je u JZU Dom zdravlja Lukavac. Naš dr. Enes Osmanović je doktor medicinskih znanosti, doktorsku disertaciju uradio je u saradnji sa mentorom, uvaženim akademikom Prof.dr. Miodragom Ostojićem iz Beograda.

Federalno ministarstvo zdravstva dodijelilo mu je zvanje ”Primarijusa” 2019. godine kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad i posebne rezultate postignute na zaštiti zdravlja stanovništva i razvoja zdravstva uopšte.Rođen je 14. januara 1967. godine u Puračiću. Nakon osnovne i srednje škole upisuje Medicinski fakultet u Tuzli, na kojem je diplomirao u januaru 1997. godine.Specijalizirao je internu medicinu 2007. pred Ispitnom komisijom Federalnog ministarstva Bosne i Hercegovine; Subspecijalizirao kardiologiju 2014, takođe pred Ispitnom komisijom Federalnog ministarstva BiH.

Magistarsku tezu pod nazivom ”Kliničke i angiografske karakteristike koronarne bolesti kod mladih osoba” odbranio je 2012. godine.Doktorsku tezu pod nazivom ”Farmakološka profilaksa fibrilacije atrija nakon hirurške revaskularizacije miokarda” odbranio je pred komisijom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 22.marta.2019. godine.Posjeduje dva certifikata dobre kliničke prakse za istraživače (GPS-Good Clinical Practice for Investigational):1. Osnovni on-line kurs Dobre Kliničke Prakse (Essential GCP online trening) položio 14. Jun. 2014. godine, provedeno u Internacionalnoj Akademiji, Farmaceutski fakultet Kraljevskog koledža liječnika Velike Britanije.2. GCP certifikat, ”Pfizer”, on-line training for Good Clinical Practice for Investigational Site Staff.

Pored toga, dr. Osmanović je 2000. godine završio I i II stepen kursa iz informatike u organizaciji Mercy International – USA Republic fo BiH, Plymouth Michigan USA, a ponosan je na odlično poznavanje rada u svim aplikacijama Microsoft Office Package te u aplikativnim softverima za biostatistiku: MedCalc for windows, StatsDirect, Statistical Package for Social Sciences SPSS for Windows and STATA (trajno licenciran). Osnivač je i predsjednik Izvršnog odbora Udruženja oboljelih od Akromegalije i bolesti hipofize u Bosni i Hercegovini, od 2005. godine. Na katedri ”Metodologija istraživanja sa biostatistikom” na Farmaceutskom fakultetu Tuzla, obavljao je poslove asistenta akademske 2010/2011 godine.Rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva, a na prijedlog Specijalne bolnice ”Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer””, uvršten je u listu glavnih mentora za specijalizacije doktora medicine iz oblasti INTERNA MEDICINA, 2014. godine.

Bio je i gostujući  predavač ”Prolećne kardiološke radionice” koju organizuje AMEC (Akademski Medicinski Edukacioni Centar Republike Srbije, Direktor Prof. Dr Miloje Tomašević, Subotica) u periodu 17-20. marta 2016. godine. Ovladao je i II stepenom kursa iz engleskog jezika u organizaciji ”Language scool The West” Lukavac, BiH.Dr. Osmanović je u višegodišnjem kontinuiranom usavršavanju ovladao savremenom dijagnostikom i liječenjem kardiovaskularnih bolesti. Uključen je u rad kardiološke ambulante i rad sa dežurstvima na kardiološkom odjeljenju. Sudjeluje na svim stručnim sastancima i svim drugim vidovima kontinuirane edukacije uključujući i publikovanje. U svojoj karijeri posebno ističe međunarodne istraživačke projekte kao certificirani koordinator-subistraživač više studija: ODYSSEY, ATPCI, PAH, MARINER, VERTIS.

Doktorov tipični radni dan sastoji se od jutarnje vizite, priprema i rad u angiosalama, rad u kardiološkoj ambulanti i odjeljenjima, rad u otvorenim istraživačkim projektima.Intervencije koje najčešće radi su invazivne kardiološke procedure: koronarografije i PCI sa implantacijom endovaskularnih stentova. Ovladao je svim tradicionalnim tehnikama pregleda kardiološkog bolesnika, te naprednim metodama kardiopulmonalne reanimacije, elektrokardiografijom uključujući i dinamičku elektrokardiografiju i 24 satnim ambulatornim monitoringom sistemskog krvnog pritiska. Ovladao je i testom fizičkog opterećenja – ergometrijom, ultrazvukom srca – ehokardiografijom, neinvazivnom rendgenskom dijagnostikom kardijalnih bolesti.

Od posebnog značaja su invazivne kardiološke procedure koje rutinski radi: selektivna kateterizacija lijevog i desnog srca, ventrikulografija, stent-procedure svih vrsta koronarnih lezija (a,b,c) i tehnike privremene implantacije elektrostimulatora – pejsmekera. Prisustvovao je operacijama na srcu i sudjeluje u dijagnostici i liječenju postoperativnih komplikacija kardijalnih bolesnika.Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih stručnih skupova.Član je Udruženje kardiologa Bosne i Hercegovine. Prvi je predsjednik Zdravstvenog savjeta na nivou Općine Lukavac od 5.06.2018.g u mandatu 2 godine. Prim.doc.dr sci. Enes Osmanović je oženjen i otac jednog djeteta – Zlatan Osmanović.

Hobi mu je znanost iz oblasti biomedicinskih istraživanja, biomedicinska statistika, a također i rekreativne sportske aktivnosti za razonodu i zabavu: tenis, plivanje, fitness, aerobno tjelovježbanje umjerenog intenziteta- trčanje u prirodi.


VIŠE INFORMACIJA

 • OBRAZOVANJE
 • RADNO ISKUSTVO
 • AKTIVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
 • PUBLIKACIJE
 • Medicinski fakultet Tuzla, diplomirao 27. januara. 1997
 • Specijalizacija INTERNE medicine 12.7.2007 g. pred Ispitnom komisijom Federalnog ministarstva Bosne i Hercegovine
 • Subspecijalizcija KARDIOLOGIJE 8.jan. 2014 g. pred Ispitnom komisijom Federalnog ministarstva Bosne i Hercegovine
 • MAGISTARSKU TEZU pod nazivom:”Kliničke i angiografske karakteristike koronarne bolesti kod mladih osoba” odbranio 28.09.2012 godine.
 • DOKTORSKA TEZA: Farmakološka profilaksa fibrilacije atrija nakon hirurške revaskularizacije miokarda:randomizirani, duplo slijepi klinički pokus (ClinicalTrials.gov Protocol Registration System Identifier: NCT01955759). Početak istraživanja 1.12.2013. g.
 • Ispit iz ”Osnove dobre kliničke prakse” položio online 14. juna 2014 godine, verzija 13.1.2.2. Farmaceutski fakultet Kraljevskog koledža liječnika Velike Britanije, provedeno u Internacionalnoj Brookwood Akademiji. Certifikat broj: TranSA2942/EFC11570. 23. feb. 2016 g. dobio sam i drugi GCP certifikat, Pfizer, Inc.on-line trening ”Minimum Criteria for ICH E6 GCP, Good Clinical Practice for Investigational Site Staff.
 • Kurs iz informatike (I i II stepen) u organizaciji Mercy International – USA Republic fo BiH, Plymouth Michigan USA.2000 g. završio  I i II stepen Ponosan sam na odlično poznavanje rada u svim aplikacijama Microsoft Office Package te u aplikativnim softverima od posebnog interesa za biostatistiku: MedCalc for windows, StatsDirect, Statistical Package for Social Sciences SPSS for Windows and STATA.
 • Strani jezici: Engleski II stepen kursa iz engleskog jezika u organizaciji ”Language scool The West” Lukavac, BiH.
 • Od 01. 08. 2008. godine zaposlen u ”Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer””
 • Od 21. 04. 1997. do 31. 07. 2008. godine JZU Dom zdravlja Lukavac.
 • Osnivač i predsjednik izvršnog odbora Udruženja oboljelih od Akromegalije i bolesti hipofize u Bosni i Hercegovini, od 01. 09. 2005.
 • Asistent na katedri ”Metodologija istraživanja sa biostatistikom na Farmaceutskom fakultetu Tuzla, akademska godina 2010/2011.
 • Jedan od glavnih mentora za specijalizacije doktora medicine iz oblasti INTERNA MEDICINA. / Rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva, a na prijedlog Specijalne bolnice Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer”, uvršten u listu 13.januara 2014 godine.
 • Gostujući  predavač ”Prolećne kardiološke radionice” koju organizuje AMEC (Akademski Medicinski Edukacioni Centar Republike Srbije, Direktor Prof. Dr Miloje Tomašević, Subotica, u periodu 17-20. marta 2016.godine.
 • dyssey outcomes study. Randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirana, studija usporednih skupina za procjenu učinka SAR236553 / REGN727 na pojavu kardiovaskularnih događaja u bolesnika koji su nedavno doživjeli akutnim koronarnim sindromom ‘’Odyssey outcomes study’’. Evaluation of Cardiovascular Outcomes After an Acute Coronary Syndrome During Treatment With Alirocumab.
 • ATPCI (CL3-06790-010 study). The efficAcy and safety of Trimetazidine in Patients with angina pectoris having been treated by percutaneous Coronary Intervention. ATPCI study An international, multicentre, randomised,  double-blind, placebo-controlled study in patients treated for 2 to 4 years. – ATPCI
 • PAH study. Sildenafil on mortality in adults with pulmonary arterial hypertension (PAH)”
 • MARINER study. A Study of Rivaroxaban (JNJ-39039039) on the Venous Thromboembolic Risk in Post-Hospital Discharge Patients (MARINER)
 • VERTIS study: randomized, double-blind, placebo-controlled, parallelgroup study to assess cardiovascular outcomes following treatment with ertugliflozin (MK-8835/PF-04971729) in subjects with type 2 diabetes mellitus and established vascular disease.
 • Knjiga: Osmanović, E., 2009. Prva pomoć sa multimedijalnim CD-om. Sarajevo: Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Poglavlje u knjizi:Osmanović, E., 2003. Bol u prsima, srčani udar. In: E. Alibegović, ed. 2003. Prva pomoć sa realističkim prikazom povreda, stanja i oboljenja. Tuzla: Crveni križ Općine Tuzla, pp..73-76.
 • Osmanović, E., 2003. Moždani udar. In: E. Alibegović, ed. 2003. Prva pomoć sa realističkim prikazom povreda, stanja i oboljenja. Tuzla: Crveni križ Općine Tuzla, pp..76-78.
 • 1.9.2005 g. osnivač i predsjednik izvršnog odbora Udruženja oboljelih od Akromegalije i bolesti hipofize u Bosni i Hercegovini.
 • Primarne publikacije:
 • 1.Imamović, G., Zerem, E., Osmanović, E. 2011. Survival of living-related kidney graft recipients in the era of modern immunosuppressive treatment. Ann Saudi Med. 31(3), pp. 279-283.
 • 2.Imamović, G., Zerem, E., Osmanović, E. 2010. Kidney graft outcomes in living-related transplantation have improved with substitution of basiliximab and mycophenolate mofetil for antithymocyte globulin and azathioprine: a single center retrospective cohort study. Eur J Intern Med. 21(6), pp. 524-529.
 • 3.Imamović, G., Zerem, E., Omerović, S.,Osmanović, E., Hodžić, E. 2009. The possible role of early post-transplant inflammation in later anemia in kidney transplant recipients. Bosnian journal of basic medical sciences. 9(4), pp. 307-312.
 • 4.Imamović, G., Batuman, V., Sinanović, O., Trnačević, S., Mešić, E., Zerem, E., Osmanović, E. 2008. Microalbuminuria as a possible marker of risk of Balkan endemic nephropathy. Nephrology (Carlton). 13(7), pp. 616-621.
 • 5. Caluk, J., Osmanovic, E., Barakovć, F., Kušljugić, Z., Terzić, I., Čaluk, S., Softić, A. 2010. Direct coronary stenting in reducing radiation and radiocontrast consumption.  Journal ©Radiology and Oncology.
logo-footer

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer" Tuzla već godinama zauzima lidersku poziciju u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti u BiH i regionu.

Sva prava zadržava MIB