Prim.doc.dr.med.sci

Suad Keranović


RADNO VRIJEME


PONEDJELJAK
07:00-18:00
UTORAK
07:00-18:00
SRIJEDA
07:00-18:00
ČETVRTAK
07:00-18:00
PETAK
07:00-18:00
SUBOTA
08:00-14:00


KONTAKT INFORMACIJEinfo@mib.instituteJedan od utemeljitelja kardioanestezije u Bosni i Hercegovini.

Jedan od utemeljitelja kardioanestezije u Bosni i Hercegovini. Šef odjeljenja za Anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Medical Institute Bayer Tuzla. Docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na predmetu Anesteziologija i reanimatologija.


Prim.doc.dr.med.sci. Suad Keranović šef je Odjela anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja Zdravstvene ustanove Specijalne bolnice “Medical Institute Bayer” Tuzla. Rođen je 12. januara 1964. godine u Cazinu. Srednju Medicinsku školu završava 1983, kao medicinski tehničar, a Medicinski fakultet 1990, kada stiče zvanje doktora medicine.


Stručni ispit položio je 1992. godine. U periodu od 1993. do 1995. radi kao ljekar sekundarac, a od 1995. do 1999. kao specijalizant anestezije i reanimacije u UKC Tuzla.

Specijalistički ispit iz oblasti anesteziologije i reanimatologije polaže 1999. Iste godine profesionalno se usavršava educirajući se u oblasti kardiohirurške anestezije u KC Dubrava, Zahreb, HR, te u oblasti kardiohirurške anestezije i intenzivne medicine u Buffalo General Hospital, Buffalo, SAD.

Magistarski rad “Hemodinamski parametri nakon revaskularizacije miokarda bez upotrebe kardiopulmonalnog bajpasa“ brani u martu 2003. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a septembra 2013. i doktorsku disertaciju: “Uticaj kardiopulmonalnog bajpasa na funkciju bubrega nakon revaskularizacije miokarda”.

Kao specijalista anesteziolog i reanimatolog zaposlen je u UKC Tuzla od 1999. do 2008. godine, kada je imenovan šefom Odjela anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja novootvorene klinike Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer”.

Na tuzlanskom Medicinskom fakultetu, imenovan je Višim asistentom na predmetu Urgentna medicina 2008, a zvanje Primarijus stiče 2012. godine. Docent je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predmet Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina, od 2014. godine. Takođe je docent na Stomatološkom fakultetu Evropskog univerziteta u Brčkom, predmet Anesteziologija i reanimatologija, od 2013, kao i na Fakultetu zdravstvenih nauka Evropskog univerziteta Kallos u Tuzli, na predmetu Farmakologija sa toksikologijom, od 2017. godine.

Prim.doc.dr.med.sci Suad Keranović je član Ljekarske komore Tuzlanskog Kantona i Federacije BiH, Udruženja ljekara intenzivne medicine BiH, Udruženja anesteziologa FBiH, Udruženja kardiohirurga i kardioanesteziologa BiH, Evropskog društva intenzivne medicine – ESICM, te Evropskog udruženja kardioanesteziologa – EACTA.

Aktivno učestvuje na brojnim naučno-stručnim skupovima i autor je, te koautor, više stručnih radova.

Kao polja profesionalnog interesovanja navodi: kardiohiruršku anesteziju, reanimaciju i intenzivnu medicinu.

Obrazovanje:

 • 1983, Srednja Medicinska škola, Medicinski tehničar
 • 1990, Medicinski fakultet, Doktor medicine
 • 1992, Stručni ispit
 • 1999, Specijalistički ispit

Postdiplomske studije:

 • 2007, Magistarski rad: “Hemodinamski parametri nakon revaskularizacije miokarda bez upotrebe kardiopulmonalnog bajpasa”, odbranjen 23. 03. 2007. godne na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • 2013, Doktorska disertacija: “Uticaj kardiopulmonalnog bajpasa na funkciju bubrega nakon revaskularizacije miokarda”, odbranjena 05. 09. 2013. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Profesionalno usavršavanje

 • 1999, Edukacija iz kardiohirurške anestezije, Zagreb, RH, KB Dubrava
 • 1999, Edukacija iz kardiohirurške anestezije i intenzivne medicine, Buffalo, SAD, Buffalo General Hospital

VIŠE INFORMACIJA

 • PROFESIONALNA KARIJERA
 • PRIZNANJA
 • STRUČNI RADOVI
 • VIDEO
 • 1993-1995, Ljekar sekundarac, JZU UKC Tuzla
 • 1995-1999, Specijalizant anestezije i reanimacije, JZU UKC Tuzla
 • 1999-2008, Specijalista anesteziolog i reanimatolog, JZU UKC Tuzla
 • 2008-…, Šef odjeljenja anestezije,reanimacije i intenzivnog liječenja, ZU Specijalna bolnica “Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” BiH” Tuzla
  1. Viši asistent na predmetu Urgentna medicina od 2008. god., Medicinski fakultet Tuzla.
  2. Zvanje PRIMARIJUS od 2012.godine.
  3. Docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predmet Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina, od 2014. godine.
  4. Docent na Stomatološkom fakultetu Evropskog univerziteta u Brčkom, predmet Anesteziologija i reanimatologija, od 2013. godine.
  5. Docent na Fakultetu zdravstvenih nauka Evropskog univerziteta Kallos u Tuzli,predmet Farmakologija sa toksikologijom, od 2017. godine.

  UĆEŠĆE NA NAUČNO-STRUČNIM SKUPOVIMA:

  1. Aktivno učešće sa prezentacijom rada na Međunarodnom stručnom simpozijumu Intenzivne medicine, Brijuni, RH, 2001, 2002, 2004, 2005. godine
  2. Aktivno učešće sa prezentacijom rada na 3. Srednjeevropskom Kongresu Intenzivne medicine, Brijuni, RH, 2006. godine
  3. Aktivno učešće sa prezentacijom rada na 1. Kongresu anesteziologa i reanimatologa BiH, Srajevo, 2005. godine.
  4. Učešće na 2. Kongresu anesteziologa i reanimatologa BiH, Tuzla, 2010. god.
  5. Aktivno učešće sa prezentacijom rada na Međunarodnom Kongresu kardiologa i angiologa BiH, Sarajevo, 2010. god.
  6. Učešće na Međunarodnom kongresu Hemodinamskog monitoringa, Zagreb, RH, 2009, 2011, 2013. god.
  7. Učešće na Evropskom Kongresu anesteziologa, Beč, Austrija, 1999. god.
  8. Aktivno učešće sa prezentacijom rada na 5. Stručnom Simpozijumu kardiologa i angiologa BiH, Mostar, 1999. god.
  9. Učešće na “BH-ICU Critical Care Symposiumu” BiH-American Academy of Sciences, Tuzla, 2010. god.
  10. Aktivno učešće sa prezentacijom rada na 18. Međunarodnom simpozijumu intenzivne medicine, na Crvenom otoku, Rovinj, R Hrvatska, 2012.god.
  11. 1.Simpozijum kardiohirurrga i kardioanesteziologa u BiH, 11.09-12.09. 2014. u Mostaru.
  12. 2.Bosanskohercegovački interventni kardiološki simpozijum sa međunarodnim učešćem, 18.-19. decembar 2015.godine u Tuzli.
  13. 2.Simpozijum Tretman bola i palijativna medicina, 05. decembar 2015.godine u Tuzli
  14. “Improvement of Arts and Science in Bosnia and Herzegovina”, stručni simpozijum u organizaciji “Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences”, 22-26.april 2015.godine u Brčkom.
  15. “The Seventh Sarajevo Anesthesia Forum”, 22-23. 05. 2015.godine u Sarajevu. Na Forumu prezentiran stručni rad: ”Chronic obstructive pulmonary disease in cardiac surgery pantients”.
  16. 6. Međunarodni Kongres o hemodinamskom monitoringu, 22-23.02. 2013.godine u Zagrebu.
  17. 21. Simpozijum Intenzivne medicine sa Međunarodnim učešćem, 15-19.06. 2015.godine, Šibenik, R. Hrvatska. Na Simpozijumu prezentiran stručni rad: ”Parametri bubrežne funkcije nakon hirurške revaskularizacije miokarda”.
  18. 3. Međunarodni Simpozijum iz anestezije i intenzivne njege, 10-11.09.2016.godine u Šibeniku. Na Simpozijumu prezentiran stručni rad: ”Parametri bubrežnog oštećenja nakon hirurške revaskularizacije miokarda”.
  19. 22. Simpozijum Intenzivne medicine sa Međunarodnim učešćem, 11-13.09. 2016. godine u Šibeniku, R. Hrvatska.
  20. 23. Simpozijum Intenzivne medicine sa Međunarodnim učešćem, 11-13.06. 2017.godine u Šibeniku, R. Hrvatska.
  1. Keranović S, Ljuca F, Čaluk J (2008) Minutni volumen srca nakon revaskularizacije miokarda bez upotrebe kardiopulmonalnog bajpasa. Acta Med Sal 37(1):66-71.
  2. Keranović S, Ljuca F, Čaluk J (2008) Arterijski krvni pritisak i sistemska vaskularna rezistencija nakon revaskularizacije miokarda sa i bez upotrebe kardiopulmonalnog bajpasa. Health Med 2(1):2-8.
  3. Keranović S, Stanimirović S, Teskeredžić A, Hedžić H, Krajnović A, Kabil E (2012) Plućni arterijski pritisak i plućna vaskularna rezistencija nakon revaskularizacije miokarda sa i bez upotrebe kardiopulmonalnog bajpasa. 18. Simpozij Intenzivne medicine. Liječ Vjesn 134(Suppl.5):1-78. Glasilo hrvatskog liječničkog zbora: 21-25.
  4. Keranović S, Jahić S, Mujanović S, Selimović M, Teskeredžić A (2004) Postoperative CVA after cardiac surgery. 11. Symposium on Intensive Care Medicine. Neurologia Croatica 53 (Suppl.2): 1-160. Abstracts book: 130-131.
  5. Keranović S, Jahić S, Selimović M, Stanimirović-Mujanović S, Teskeredžić A. (2001) Advantages of Swan-Ganz catheter in postoperative maintenance of hemodynamic stability in cardiac surgical patients. 8. Symposium on Intensive Care Medicine. Neurologia Croatica 50 (Suppl.3): 1-276. Abstracts book: 271-272.
  6. Keranović S, Jahić S, Stanimirović-Mujanović S, Selimović M, Teskeredžić A (2002) Use of blood products in the early postoperative period in patients subjected to heart surgery. 9. Symposium on Intensive Care Medicine. Neurologia Croatica 51 (Suppl.3): 1-266. Abstracts book: 256-257.
  7. Keranovic S, Jahić S, Selimović M, Teskeredžić A, Mujanović S (2005) Hemodinamic monitoring. 12. Symposium on Intensive Care Medicine. Neurologia Croatica 54 (Suppl.3): 1-Abstracts book: 109-110.
  8. Keranović S, Selimović M, Jahić S, Mujanović S (2006) Cardiac insufficiency following the cardiosurgical procedures. 3. Institutal European Congres on Intensive Care Medicine. Neurologia croatica 55 (Suppl.3): 1-196. Abstracts book: 194.
  9. Stanimirović S, Jahić S, Keranović S, Selimović M, Teskeredžić A, Kabil E (2002) Analgesia in patients sfter «LAST» surgery. 9. Symposium on Intensive Care Medicine. Neurologia croatica 51 (Suppl.3): 1-266. Abstracts book: 255.
  10. Stanimirović-Mujanović S, Jahić S, Keranović S, Selimović M, Teskeredžić A, Krdžalić A (2003) Anestezija u endoskopskoj kardiohirurgiji. Prvi kongres anesteziologa i reanimatologa Bosne i Hercegovine. Med Arh 57 (4,supl.1): 43-44.
  11. Jahić S, Kamberović R, Selimović M, Mujanović S, Keranović S (1999) Specifičnosti anestezije kod beating heart procedure. 5. stručni sastanak kardiologa i angiologa Bosne i Heregovine. Knjiga sažetaka: 39.
  12. Keranovic S, Hedzic H, Krajnovic A, Kabil E, Behrem A, Lovric S, Pajic U (2014) Parameters of renal function after myocardial revscularization with the use of cardiopulmionary bypass. Applied cardiopulmonary pathophysiology Vol.18(Suppl.I-2014) EACCTA ICCVA 2014 Abstracts:130.
  13. Kadrić N, Kabil E, Mujanović E, Hadžiselimović M, Jahić M,Rajković S, Osmanović E, Avdić S, Keranović S, Behrem A (2015) Operative treatment of combined aortic stenosis and coronary artery disease. Med Arch.; 69(1):54-57.

logo-footer

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer" Tuzla već godinama zauzima lidersku poziciju u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti u BiH i regionu.

Sva prava zadržava MIB