Prim.doc.dr.med.sci

Sevleta Avdić


RADNO VRIJEME


PONEDJELJAK
07:00-18:00
UTORAK
07:00-18:00
SRIJEDA
07:00-18:00
ČETVRTAK
07:00-18:00
PETAK
07:00-18:00
SUBOTA
08:00-14:00


KONTAKT INFORMACIJEinfo@mib.instituteČlan je Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine, Evropskog udruženja kardiologa (ESC), Udruženja kardiologa Srbije, te Udruženja za ehokardiografiju Srbije.

Prim.doc.dr.med.sci Sevleta Avdić, specijalista interne medicine, zaposlena je kao subspecijalista kardiolog na kardiološkom odjelu Specijalne bolnice “Medical Institute Bayer” Tuzla i ima preko 30 godina radnog iskustva.


Rođena je 16. februara 1961. godine u Modracu, Lukavac. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli  završila je u redovnom roku akademske 1985/1986. godine. Specijalizaciju  iz Interne medicine  završava 1998, a subspecijalizaciju iz kardiologije, odobrenu od strane Federalnog ministarstva zdravstva BiH,  završava u februaru 2014. godine.

Trenutno je angažovana na Odjelu kardiologije kao subspecijalista kardiolog. S obzirom na to da je neinvazivni kardiolog, bavi se dijagnostikom i terapijom ambulantnih bolesnika, bolesnika na kardiološkom odjelu, u jedinici intenzivne njege i u operacionoj sali.

Intervencije koje najčešće radi su: transtorakalni ultrazvučni pregled srca uz kardiološki pregled ambulantnih bolesnika, a – ukoliko postoji potreba – i transezofagealni ultrazvučni pregled srca, stres test, 24 satni holter monitoring  EKG-a ili 24 satni monitoring krvnog pritiska. Pored ovih procedura radi i ultrazvučni pregled abdomena i krvnih žila vrata i perifernih krvnih žila.

Tipičan radni dan dr. Sevlete Avdić uglavnom se sastoji od obavljanja kardioloških pregleda  korištenjem pomenutih dijagnostičkih procedura u ambulanti i na kardiološkom odjelu, ambulantih kontrolnih pregleda pacijenata nakon hirurških zahvata, konzilijarnih pregleda i mišljenja za kardiohirurški operativni zahvat i elktrofiziološke procedure, kardiološke procjena pacijenata nakon operativnog zahvata  na odjelu i jedinci intenzivne njege.

Pored toga, selektiranoj grupi pacijenata izvodi transezofagealnu ehokardiografiju prije,  tokom i poslije operativnih zahvata pacijenata i donosi definitvne odluke o modalitetu hirurškog zahvata naročito valvularnih mana  zajedno sa kardiohirurškim timom.

Oblast interesovanja prim.doc.dr.med.sci Sevlete Avdić upravo je neinvazivna, naročito ultrazvučna dijagnostika s obzirom na to da je završila potrebne edukacije, boravila i na drugim klinikama educirajući se za navedene dijagnostičke procedure, a i tema njene doktrorske disertacije je  bazirana na korištenju ultrazvučne dijagnostike i ultrazvučnih parametara.

Edukacija iz 24 satnog Holter monitoringa EKGa i  24 satnog Holtera krvnog pritiska , za koje je educirana i certificirana boraveći na “Institutu za kradiovaskularne bolesti” u Sremskoj Kemanici  2004. god , joj je bila osnova za Magistarski  rad pod nazivom” Hipertrofija i dijastolna disfunkcija lijevog ventrikula hipertenzivnih pacijenata sa varijabilnim krvnim pritiskom”, koji je odbranila 2009. god .

Naša dr Avdic je obavila niz veoma značajnih edukacija prvenstveno iz ultrazvučne dijagnostike  srca :

U prvom redu  edukacija iz  “Bazični ultrazvuk srca”  u Sremskoj Kamenici 2004.god.

Potom je na Institutu za kardiovaskularne bolesti  Dedinje (IKVBD ) u Beogradu završila “ Viši kurs iz Transezofagealne ehhokardiografije” – TEE 2009.god a “ Viši kurs Farmakološki  Stres EHO “  2011.god. Također na IKVBD. Beograd.

Svoje kliničko iskustvo obogatila je i boravkom na klinikama u Roterdamu  u “Thoraxcentrum” gdje je završila i  “PRVI Evropski kurs iz 3D transorakalne ehokardiografije” a boravkom na klinici  klinici “Kartal Kosuyolu Kalp Damar Yuksek Ihtisas Egitim Arastirma Hastanesi” u Istanbulu  je certificirana i za “ 3D Transezofagealnu Ehokardiografiju- TEE.”
Nakon ovih prestižnih edukacija iz ultrazvučne dijagnostike i tema njene Doktorske disertacije pod nazivom :” Fibrilacija atrija u dijastolnoj disfunkciji lijevog ventrikula nakon hirurške revaskularizacije miokarda”,koju je odbranila 2012 god., je takodjer,  iz ultrazvučne dijagnostike. Stoga je naša  dr Avdic praktično postala pravi Expert iz ultrazvucne dijagnostike.
Takodjer, iza nje je u tom pogledu i ogromno kliničko iskustvo jer godišnje obavi oko 2700- 2900 ultrazvučnih pregleda srca a zbog čega zajedno sa kardiohirurskim timom donosi definitivne odluke o potrebnom operativnom liječenju pacijenta i modalitetima liječenja naročito kod valvularnih bolesti srca.

Tome treba dodati i da je Dr Avdić  na Medicinskom fakkultetu u Tuzli promovisana u naučno zvanje “docent “  na nastavni predmet “ Tehnike Ultrazvuka” 2019.godine.

Doc. dr.sc. Avdić posjeduje i nekoliko Cerfifikata “Good Clinical Practice “-GCP a zadnji položeni je u januaru 2019. god.(Investigator Site Personel ICH GCP Training Certificate Pfizer identified bi TransCelerate BioPharma- Good Clinical Practice for Investigator Site Staff 3.0 položila  03.01.2019 god),   kao i mnoštvo Online certifikata koji su joj bili potrebni za učesce u nekoliko velikih svjetskih studija kao “Subinvestigator “u prvom redu : ODISSEY, MARINER, VERTIS, ATPCI i dr( opširnije u projektima)..

Naziv Primarijus  dobija 2006. god od Federalnog ministarstva zdravstva za  dotadašnja postignuća u struci .

Član je Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine, Evropskog udruženja kardiologa (ESC), Udruženja kardiologa Srbije, te Udruženja za ehokardiografiju Srbije.

Aktivno poznaje engleski, paasivno njemački jezik, a odlično poznaje rad u svim aplikacijama Microsoft Office.

Udata je, ima dvije kćerke. Starija je završila Farmaceutski fakultet, a mlađa Medicinski fakultet.

Kao svoj hobi navodi pretraživanje literature i najnovijih istraživanja, najviše u oblasti kardiologije, a bavi se i rekreativnim sportskim aktivnostima , stonim tenisom, plivanjem, fitnessom.


VIŠE INFORMACIJA

 • RADNO ISKUSTVO
 • OBRAZOVANJE
 • EDUKACIJE
 • PUBLIKACIJE
 • ČLANSTVA
 • PROJEKTI
 • VIDEO
 • 1986-1987. Dom Zdravlja Lukavac
 • 1987-1995. god. Dom Zdravlja  Banovići
 • 1994-1998. god. specijalizant na Internoj klinici UKC-a Tuzla
 • 1995-2008. god. Dom Zdravlja Tuzla
 • 2012-2014. god. subspecijalizant na UKC Tuzla
 • Od 2008. god. zaposlena u Zdravstvenoj ustanovi Specijalnoj bolnici “Medical Institute Bayer” Tuzla, gdje i danas radi.
 • Od 2014. god. Rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva, imenovana na listu glavnih mentora za specijalizacije doktora medicine iz oblasti Interne medicine.
 • Docent na nastavnom predmetu “Tehnike Ultrazvuka” , Medicinski fakultet, Tuzla god
 • Doktorska disertacija,pod nazivom “Fibrilacija atrija u dijastolnoj disfunkciji lijevog ventrikula nakon hirurške revaskularizacije miokarda”, odbranjen 22.12.2012. godine.
 • Zvanje višeg asistenta, izabrana 2011. odlukom Senata Univerziteta u Tuzli i to na predmetu Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Tuzli.Magistarski radpod nazivom “Hipertrofija i dijastolna disfunkcija lijevog ventrikula hipertenzivnih pacijenata sa varijabilnim krvnim pritiskom” odbranjen 14.11.2009. godine
 • Postdiplomski studijškolske 2007/2008.god
 • Naziv “Primarijus”– kao priznanje za dotadašnji rad u struci  dobila je u  Sarajevu je 2006. godine od strane Federalnog ministarstva
 • Edukacija iz bazične transtorakalne ehokardiografije  na “Institutu za kardiovaskularne bolesti” u Sremskoj  Kamenici, od marta do maja 2004. godine.
 • Edukacija iz Holter monitoringa Ekg i krvnog pritiska, “Institut za KVB” U Sremskoj Kamenici u aprilu mjesecu 2004. godine
 • “Prvi Evropski kurs  3D-trodimenzionalne transtorakalne ehokardiografije“ završila  u “Thorax centru” u Roterdamu u maju 2006. godine
 • “Viši kurs – Transezofagealni EHO” završila u Beogradu 2009. godine,  na “Institutu za Kardiovaskularne bolesti” Dedinje.
 • “Viši kurs – Farmakološki stres EHO“, završila u Beogradu  i to od 28.02. – 26.03.2011. god.  na “Institutu za Kardiovaskularne bolesti” Dedinje
 • Edukacıja iz “ Trodimenzionalne transezofagealne ehokardiografije -3D TEE”/voditelj prof.dr. Mehmet Ozkan, u oktobru 2012.god. u Istanbulu, na klinici “Kartal Kosuyolu Kalp Damar Yuksek Ihtisas Egitim Arastirma Hastanesi.
 • Poslijediplomski tečaj iz ultrazvuka za abdomen na KBC “Merkur” u Zagrebu, 1997. godine.
 • Seminar obnove znanja  Ultrazvučne dijagnostike  abdomena  u Sarajevu,  godine.
 • Škola perifernog vaskularnog ultrazvuka, Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” Tuzla, mart 2015. godine
 • Investigator Site Personel ICH GCP Training Certificate Pfizer identified bi TransCelerate BioPharma- Good Clinical Practice for Investigator Site Staff 3.0 03.01.2019 god
 • Pharmacolical Prophylaxis of Atrial Fibrillation After Surgical Myocardial Revascularisation, Enes Osmanović, Miodrag Ostojić, Sevleta Avdić, Samed Djedović, Adnan Delić, Nedžad Kadrić, Amar Terzić, Azra Avdić Salihović, MED ARH, 2019, feb;73(1):12-15, doi: 10.5455/medarh/2019.73.12-15
 • Successful Treatment of Cardiac Tamponade with Corticosteroids After Surgical Miokradial Revascularisation : Case Report, Azra Avdić Salihović, Edis Salihović, Nedžad Kadrić, Merima Ibišević, Sevleta Avdić, Med Arch;2018;72(4):285-288, doi:10.5455/medarh.2018,72.285-288
 • Time of Occurrence and Duration of Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting, Sevleta Avdić, 1 Enes Osmanović, 1 Nedžad Kadrić, 1 Emir Mujanović, 1 Merima Ibišević, 2 and Azra Avdić, 1 Med Arch. 2016 April; 70(2): 97-100, Published online 2016 April 1. doi:10.5455/medarh.2016.70.97-100, MCID: PMC4851513.
 • Emir Mujanovic, Jacob Bergsland, Sevleta Avdic, Sanja Stanimirovic-Mujanovic,Tamara Kovacevic-Preradovic, Emir Kabil,Surgical Treatment of Left Ventricular Pseudoaneurysm, Med Arh. 2014 Jun; 68(3): 215-217
 • Nedzad Kadric, Emir Kabil, Emir Mujanovic, Mehdin Hadziselimovic, Mirza Jahic, Stojan Rajkovic, Enes Osmanovic, Sevleta Avdić, Suad Keranovic, Adnan Behrem, Operative Treatment of Combined Aortic Stenosis and Coronary Artery Disease,Med Arh. 2015 Feb; 69(1): 54-57.
 • Smjernice za liječenje bolesti srčanih zalistaka …com/raymond-riley/smjernice-za-lije-enje-bolesti-sr-anih-zalistaka, 27. stu 2014. – Elnur Smaji ć , Tuzla 4 . Fahir Barakovi ć , Tuzla 5. Sevleta Avdić, Tuzla. 6. Amira Bijedić, Tuzla. 7. Edin Jašarević.
 • Emir Mujanovic1, Jacob Bergsland1,2, Stjepan Jurcic1, Sevleta Avdic1,Sanja Stanimirovic-Mujanovic1, Emir Kabil1 BH Heart Center Tuzla, Calcified Right Atrial and Pulmonary Artery Mass After Ventriculoatrial Shunt Insertion , Med Arch 2011, 65(6):363-364.
 • Merima Ibisevic, Azra Avdic, Enes Osmanovic, Nedzad Kadric, Sevleta Avdić, Cigarette Smoking Among Students at the University of Tuzla, Med Arh. 2015 Apr; 69(2): 127-129
 • Zumreta Kušljugić, Fahir Baraković, Mirza Dilić, Larisa Dizdarević-Hudić, Elnur Smajić, Jasmin Čaluk, Sevleta Avdić,Suada Mulić, Maida Isabegović, Melika Avdagić,Katarina Kovačević-Divković,Amira Bijedić. The Role of Exercise Test in Stratifying the Risk of Asimptomatic Patients with Moderate/Severe Aortic Stenosis.Medicinski Arhiv 2010;64(5):269-273.
 • Avdić, Aščerić, S. Nuhbegović, Z. Kušljugić, I. Terzić, E. Osmanović, J . Čaluk, A. Delić. E. Porović, S. Gazibegović. Cardiovascular risk in  hypertensive patients with left ventricular hypertrophy. Liječnički vjesnik, 2010; suppl 4,132:147
 • Arapčić, A. Aljukić,  Avdić, Z. Kušljugić. The importance  of 24 -hour continuous electrocardiography in the diagnosis of silent miocardial ishemia.  Liječnički vjesnik, 2010; suppl 4,132:157.
 • Tunjić, S. Arapčić, S. Avdić, Z. Kušljugić. Fatal heart rhythm disturbances in acute coronary disease registered holter  monitoring – case report.  Liječnički vjesnik, 2010; suppl 4,132:174.
 • Avdić, M Aščerić, Z Kušljugić, S. Nuhbegović, E.Osmanović, S.Gazibegović, A. Grdinić, R.Ajanović, E. Porović Z. Mujčinović, A.Mulić, S. Nukić. Left ventricular hypertrophy and the level of blood pressure in essential hypertension. 5thIinternational Congres of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo, May,2010.
 • Avdić, Z. Mujčinović, M. Ašćerić, S. Nukić, Z.Kušljugić, E. Smajić, S. Arapčić . Left ventricular diastolic dysfunction in essential hypertension. Bosnian yournal of basic medical sciences  2007,7(1): 15-20.
 • Avdić, Mujčinović, Z. Kušljugić, M Ašćerić, S Nukić.The Ifluence of Duration Arterial Hypertension on Occurence Left Ventricular Diastolic Dysfunction.   Kardio list  2007; 2 supll  2:29.
 • Sevleta Avdić, Mensura Ašćerić, Zulfo Mujčinović, Sabrija Nukić, Enisa Osmanović Emina Razić.  Evaluation of Cardiovascular risk of Hypertensive Patients using Ambulatory Blood Pressure Monitoring. Health MED 2007; vol.1 No 4;135-140.
 • Mensura Ašćerić, Alma Nadarević, Sevleta Avdić,  Muamera Vrabac –Mujčinagić, Sabrija Nukić , Zulfo Mujčinović.  Hexagon TB for the rapid diagnosis of lung TBC in praxis.  Bosnian Yournal 2007,7(3): 218-222.
 • Sabrija Nukić, Zulfo Mujčinović,Sevleta Avdić, Muradif Šarić, Zumreta Kušljugić,Jasmin Čaluk Echocardiographic assessment in aortic insufficiency and surgery recomendations.  Acta informatica medica -journal of the society  for medical informatics of b&h(aim); 2006; 14(1), 20-23.
 • Sevleta Avdić, Sabrija Nukić , Zulfo Mujčinović. Left ventricular diastolic dysfunction in hypertensive patients  treated with beta blockers.  Health med 2007; 1(1):18-21.
 • Mensura Ašćerić, Sevleta Avdić, Sabrija Nukić, MuameraVrabac-Mujčinagić, Intensive observation of toxic side effects after several – year of cyclosporin tretament in kidney transplant patients. Bosnian yournal of basic medical sciences 2007,7(2): 132-135.
 • Avdić, ZMujčinović , S. Nukić, A. Mulić, Nn. Hukić-Suljkanović, B. Baraković, S Pirić, Arterial hypertension and cerebrovascular accident. 4th International Congress of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina . Book of abstracts; 132 , Mostar,  May 2007.
 • Ašćerić , N. Mulabegović ,  Avdić, Z. Mujčinović , S. Nukić. The Influence of Arterial Hypertensive Drags on the Left ventricular Hypertrophy in Chronic Haemodialyis patients 4th International Congress of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina. Book of abstracts; 122, Mostar, May 2007.
 • Avdić , Mujčinović, M.Ašćerić, S.Nukić, S. Arapčić. The importance and prognostic significance of 24 h Ambulatory Blood Pressure Monitoring. 4th International Congress of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina ,Book of abstracts ; 134 , Mostar , May 2007.
 • Avdić,  Pranjić, Z Mujčinović, F. Hadžović, N. Suljkanović, B. Baraković, S. Pavljašević.  The Effects of Lovastatin in the Tretament Primary Hyperholesterolemia, 2ndCongress of  Cardiologists and Angiologists of  Bosnia and Herzegovina,Book of abstracts; 81, Sarajevo, 2001.
 • Nadarević A, Avdić S,Pranjić N. Abdominal limphadenitis caused by MTB and multidisciplinary aproach- case report. First Congress  of occupational medicine of  Bosnia and Herzegovina with international participation »Occupational medicine in Europe». Book of abstracts; 214 ;Tuzla, 2003.
 • Pranjić Nurka, Nadarević Alma, Avdić Sevleta,Osmanović Enisa, Razić Emina. The Importance of Phisical Rehabilitation in Patients with Chronic obstructive Pulmonary Disease. First Congress  of occupational medicine of  Bosnia and Herzegovina  with international participation. Book of abstract ; 64; Tuzla, 2000.
 • Udruženje kardiologa Bosne i Hercegovine
 • Evropsko udruženje kardiologa (ESC)
 • Udruženje kardiologa Srbije
 • Udruženje za ehokardiografiju Srbije
 • Učestvuje  kao subistraživač  u velikim svjetskim studijama – toku su sljedeće:
  • Odyssey outcomes study. Randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirana, studija usporednih skupina za procjenu učinka SAR236553 / REGN727 na pojavu kardiovaskularnih događaja u bolesnika koji su nedavno doživjeli akutnim koronarnim sindromom ‘’Odyssey outcomes study’’. Evaluation of Cardiovascular Outcomes After an Acute Coronary Syndrome During Treatment With Alirocumab.
  • ATPCI (CL3-06790-010 study). The efficAcy and safety of Trimetazidine in Patients with angina pectoris having been treated by percutaneous Coronary Intervention. ATPCI study An international, multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled study in patients treated for 2 to 4 years. – ATPCI
  • PAH study. Sildenafil on mortality in adults with pulmonary arterial hypertension (PAH)”
  • MARINER study. A Study of Rivaroxaban (JNJ-39039039) on the Venous Thromboembolic Risk in Post-Hospital Discharge Patients (MARINER)
  • VERTIS study: randomized, double-blind, placebo-controlled, parallelgroup study to assess cardiovascular outcomes following treatment with ertugliflozin (MK-8835/PF-04971729) in subjects with type 2 diabetes mellitus and established vascular disease.

  Certifikati GCP Training:

  • Datum posljednjeg polaganja: 23.02.2016 za GCP : Pfizer, Inc.on-line trening ”Minimum Criteria for ICH E6 GCP, Good Clinical Practice for Investigational Site Staff.

logo-footer

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer" Tuzla već godinama zauzima lidersku poziciju u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti u BiH i regionu.

Sva prava zadržava MIB