Mr.med.sci.dr.

Mehdin Hadžiselimović

Odjel za kardiovaskularnu hirurgiju

ZAKAŽITE POSJETU

RADNO VRIJEME
KONTAKTIRAJTE DOKTORA

KONTAKT INFO


+387 35 309 137

pregled@bhsrce.ba

PITAJ DOKTORA


Mr.med.sci.dr. Mehdin Hadžiselimović zaposlen je na Odjelu za kardiovaskularnu hirurgiju Specijalne bolnice “Centar za srce BH” Tuzla. Rođen je 22. septembra 1959. godine u Tuzli, gdje je zavšio osnovnu školu, a zatim i Gimnaziju, 1978/79. Iste godine upisuje Medicinski fakultet u Tuzli, koji je završio početkom 1985, kada zasniva radni odnos na vaskularnom odjelu Hirurške klinike u Tuzli.

Nakon položenog stručnog ispita, dobija specijalizaciju iz opšte hirurgije 1988-1992, koju završava u KBC Rebro, Zagreb, Hrvatska. Specijalistički ispit zbog ratnih dejstava polaže u Tuzli septembra 1993, kada dobija subspecijalizaciju iz vaskularne hirurgije u trajanju od dvije godine.

Upisao je postdiplomski studij 1988-1990. i položio ispite predviđene Programom studija, a potom obnovio upis 2006. i nakon položenih dodatnih ispita stekao uvjete za izradu magistarske teze, koju je odbranio u decembru 2012.

Tokom ratnih dejstava i odbrambenog rata aktivno uzima učešće u odbrani BiH. Kao ratni hirurg učestvuje u radu ratnih bolnica u okolini Tuzle i Brčkog, a tokom ljeta 1993. boravi u opkoljenoj zoni Srebrenice.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli radi kao viši asistent na predmetu Hirurgija sa ratnom hirurgijom u periodu od 1993-1998.

Januara 1995. godine odlazi kao prvi hirurg iz UKC Tuzla u Buffalo, NY, SAD na edukaciju iz oblasti kardiohirurgije, gdje radi 25.05.1995. Prvi samostalni operativni zahvat na srcu / trostruki aortokonorarni bypass.

Dalju edukaciju iz oblasti kardiohirurgije obavlja na klinikama širom Evrope i svijeta: Zagreb, Berlin, Lugano, Krapinske toplice, Ljubljana, Mizula, Cirih, Boston, Mineapolis, Mašad, Toronto, Lisabon, Oslo…

Aktivno i pasivno uzima učešće na brojnim domaćim, veropskim i svjetskim sastancima iz oblasti opšte, abdominalne, vaskularne i kardiohirurgije.

Kao autor i koautor učestvuje u izradi brojnih stručnih i naučnih radova koji su publikovani u medicinskim časopisima i zbornicima domaćih i inostranih skupova iz oblasti opće, abdominalne, vaskularne i kardiohirurgije.

Uposlenik je “Centra za srce” BH Tuzla od avgusta 2008. godine.

Član je udruženja hirurga BiH, Udruženja kardiologa BiH, EACTS / European Association for Chardio-Thoracic Surgery, ISMICS / International Society of Minimally Invasive Cardiac Surgery.

Kao poslovne i stručne preferencije, dr. Hadžiselimović navodi: opću i abdominalnu hirurgiju, vaskularnu hirurgiju, kardiohirurgiju, ali i oblast kulture, kulturnu historiju, književnost, te menadžment.

Aktivno se koristi engleskim jezikom, a pasivno njemačkim i francuskim. Ima izražene komunikacijske i organizacijske vještine, te preferencije u timskom radu. Odlično poznaje Microsoft Office program.

Oženjen je suprugom Jasnom i otac troje djece, sina Amara i kćerki Marie i Nadine.

Obrazovanje:

 • 1974-1978, Gimnazija, Opći smjer, Tuzla
 • 1978-1984, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
 • 1988-1990, Postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu u Tuzli
 • 2012, Magistarski rad “Uticaj klopidogrela na prohodnost graftova u koronarnoj hirurgiji”, odbranjen 21.12.2012, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pročitajte više

Zvaničan CV

 • Radno iskustvo
 • Članstvo
 • Nagrade
 • 1985, Pripravnički staž, Hirurška klinika Tuzla
 • 1988-1992, Specijalizacija iz opšte hirurgije / Završna godina KBC Rebro, Zagreb
 • 1992-1994, Subspecijalizacija iz vaskularne hirurgije, KBC Tuzla
 • (januar-avgust), BGH, Buffalo, New York, USA, kardiohirurgija
 • (maj-juli) KBC Dubrava, Zagreb, HR, kardiohirurgija
 • (mart-april) BGH, Buffalo, New York, USA, kardiohirurgija
 • 2009-2011, Subspecijalizacija iz kardohirurgije, završni ispit 23.03.2011.
 • Dodatno radno iskustvo:
 • 1993-1998, Viši asistent na predmetu Hirurgija sa ratnom hirurgijom, Medicinski fakultet, Tuzla
 • Udruženje hirurga BiH
 • Udruženje kardiologa BiH
 • EACTS / European Association for Chardio-Thoracic Surgery
 • ISMICS / International Society of Minimally Invasive Cardiac Surgery.

Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".