Mr.med.sci.dr

Mehdin Hadžiselimović


RADNO VRIJEME


PONEDJELJAK
07:00-18:00
UTORAK
07:00-18:00
SRIJEDA
07:00-18:00
ČETVRTAK
07:00-18:00
PETAK
07:00-18:00
SUBOTA
08:00-14:00


KONTAKT INFORMACIJEinfo@mib.instituteNa Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli radi kao viši asistent na predmetu Hirurgija sa ratnom hirurgijom u periodu od 1993-1998.

Mr.med.sci.dr. Mehdin Hadžiselimović zaposlen je na Odjelu za kardiovaskularnu hirurgiju Zdravstvene ustanove Specijalne bolnice “Medical Institute Bayer” Tuzla. Rođen je 22. septembra 1959. godine u Tuzli, gdje je zavšio osnovnu školu, a zatim i Gimnaziju, 1978/79. Iste godine upisuje Medicinski fakultet u Tuzli, koji je završio početkom 1985, kada zasniva radni odnos na vaskularnom odjelu Hirurške klinike u Tuzli.


Nakon položenog stručnog ispita, dobija specijalizaciju iz opšte hirurgije 1988-1992, koju završava u KBC Rebro, Zagreb, Hrvatska. Specijalistički ispit zbog ratnih dejstava polaže u Tuzli septembra 1993, kada dobija subspecijalizaciju iz vaskularne hirurgije u trajanju od dvije godine.

Upisao je postdiplomski studij 1988-1990. i položio ispite predviđene Programom studija, a potom obnovio upis 2006. i nakon položenih dodatnih ispita stekao uvjete za izradu magistarske teze, koju je odbranio u decembru 2012.

Tokom ratnih dejstava i odbrambenog rata aktivno uzima učešće u odbrani BiH. Kao ratni hirurg učestvuje u radu ratnih bolnica u okolini Tuzle i Brčkog, a tokom ljeta 1993. boravi u opkoljenoj zoni Srebrenice.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli radi kao viši asistent na predmetu Hirurgija sa ratnom hirurgijom u periodu od 1993-1998.

Januara 1995. godine odlazi kao prvi hirurg iz UKC Tuzla u Buffalo, NY, SAD na edukaciju iz oblasti kardiohirurgije, gdje radi 25.05.1995. Prvi samostalni operativni zahvat na srcu / trostruki aortokonorarni bypass.

Dalju edukaciju iz oblasti kardiohirurgije obavlja na klinikama širom Evrope i svijeta: Zagreb, Berlin, Lugano, Krapinske toplice, Ljubljana, Mizula, Cirih, Boston, Mineapolis, Mašad, Toronto, Lisabon, Oslo…

Aktivno i pasivno uzima učešće na brojnim domaćim, veropskim i svjetskim sastancima iz oblasti opšte, abdominalne, vaskularne i kardiohirurgije.

Kao autor i koautor učestvuje u izradi brojnih stručnih i naučnih radova koji su publikovani u medicinskim časopisima i zbornicima domaćih i inostranih skupova iz oblasti opće, abdominalne, vaskularne i kardiohirurgije.

Uposlenik je “Zdravstvene ustanove Specijalne bolnice “Medical Institute Bayer”” BH Tuzla od avgusta 2008. godine.

Član je udruženja hirurga BiH, Udruženja kardiologa BiH, EACTS / European Association for Chardio-Thoracic Surgery, ISMICS / International Society of Minimally Invasive Cardiac Surgery.

Kao poslovne i stručne preferencije, dr. Hadžiselimović navodi: opću i abdominalnu hirurgiju, vaskularnu hirurgiju, kardiohirurgiju, ali i oblast kulture, kulturnu historiju, književnost, te menadžment.

Aktivno se koristi engleskim jezikom, a pasivno njemačkim i francuskim. Ima izražene komunikacijske i organizacijske vještine, te preferencije u timskom radu. Odlično poznaje Microsoft Office program.

Oženjen je suprugom Jasnom i otac troje djece, sina Amara i kćerki Marie i Nadine.


VIŠE INFORMACIJA

 • OBRAZOVANJE
 • RADNO ISKUSTVO
 • ČLANSTVA
 • 1974-1978, Gimnazija, Opći smjer, Tuzla
 • 1978-1984, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
 • 1988-1990, Postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu u Tuzli
 • 2012, Magistarski rad “Uticaj klopidogrela na prohodnost graftova u koronarnoj hirurgiji”, odbranjen 21.12.2012, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli.
 • 1985, Pripravnički staž, Hirurška klinika Tuzla
 • 1988-1992, Specijalizacija iz opšte hirurgije / Završna godina KBC Rebro, Zagreb
 • 1992-1994, Subspecijalizacija iz vaskularne hirurgije, KBC Tuzla
 • (januar-avgust), BGH, Buffalo, New York, USA, kardiohirurgija
 • (maj-juli) KBC Dubrava, Zagreb, HR, kardiohirurgija
 • (mart-april) BGH, Buffalo, New York, USA, kardiohirurgija
 • 2009-2011, Subspecijalizacija iz kardohirurgije, završni ispit 23.03.2011.
 • Dodatno radno iskustvo:
 • 1993-1998, Viši asistent na predmetu Hirurgija sa ratnom hirurgijom, Medicinski fakultet, Tuzla
 1. Udruženje hirurga BiH
 2. Udruženje kardiologa BiH
 3. EACTS / European Association for Chardio-Thoracic Surgery
 4. ISMICS / International Society of Minimally Invasive Cardiac Surgery.
logo-footer

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer" Tuzla već godinama zauzima lidersku poziciju u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti u BiH i regionu.

Sva prava zadržava MIB