Pomoćnik Direktora za medicinske poslove

Emir Mujanović


RADNO VRIJEME


PONEDJELJAK
07:00-18:00
UTORAK
07:00-18:00
SRIJEDA
07:00-18:00
ČETVRTAK
07:00-18:00
PETAK
07:00-18:00
SUBOTA
08:00-14:00


KONTAKT INFORMACIJEinfo@mib.instituteRedovan profesor na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Tuzli. Specijalista Kardiovaskularne i Opće hirurgije.

Pomoćnik direktora za Naučno istraživački rad u Medical Institute Bayer Tuzla i Šef odjeljenja Kardiovaskularne hirurgije.

Prof.dr. Emir Mujanović je kardiovaskularni hirurg i šef Odjela za kardiovaskularnu hirurgiju Zdravstvene ustanove Specijalne bolnice “Medical Institute Bayer”, te redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa 25 godina radnog iskustva. Rođen je 13. aprila 1964. godine u Tuzli, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli završio je 1992. godine. Zvanje specijaliste opšte hirurgije stekao je 1999. godine, te subspecijaliste kardiovaskularne hirurgije 2009. godine.

Dio edukacije  iz  kardiohirurgije proveo je u Buffalu, SAD, 1997. godine, gdje je učestvovao u radu Instituta za manje invazivnu kardiohirurgiju. Kao stipendista Norveškog istraživačkog konzila, 2003. godine učestvuje kao istraživač u radu Centru za intervencije, te kao gostujući kardiohirurg u radu Odjela za kardiohirurgiju i torakalnu hirurgiju Državne bolnice u Oslu, Norveška. Polaznik je programa engleskog jezičnog instituta Države New York u Buffalu, 1996. godine.

Zvanje magistra medicinskih nauka stekao je 2002. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli odbranivši magistarski rad pod nazivom: “Koronarna arterijska revaskularizacija bez upotrebe kardiopulmonalnog bajpasa”.

Za višeg asistenta na predmetu “Hirurgija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran je 2002. godine.

Zvanje doktora medicinskih nauka stekao je 2005. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli odbranivši doktorsku disertaciju  pod nazivom: „Intraoperativna kontrola kvaliteta koronarnih arterijskih bajpas graftova.

Za docenta na predmetu “Hirurgija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran sam 2006. godine. Za vandrednog profesora na istom predmetu izabran je 2011, a za redovnog profesora 2017. godine.

Od 2012. godine redovni je član Akademije medicinskih nauka Bosne i Hercegovine.

Trenutno je na poziciji šefa Odjela za kardiovaskularnu hirurgiju i predsjednik Upravnog odbora Medical Institute Bayer Tuzla.

Posao Prof.dr. Emira Mujanovića se sastoji od operativnog dijela te organizacije i upravljanja radom Kardiovaskularnog odjela, kao i drugih segmenata Medical Institute Bayer Tuzla.

Najčešće intervencije koje svakodnevno radi su iz domena kardiovaskularne hirurgije: aortokoronarni bajpasi, valvularna hirurgija, disekcije aorte, sve operacije iz domena vaskularne hirurgije te urgradnje pace makera i defibrilatora.

Tipičan radni dan prof.dr. Emira Mujanovića se sastoji od vizite, operativnog dijela, organizacionog dijela te perioperativnog praćenja pacijenta.

Do sada je kao operater uradio više od 1500 te asistirao na više od 3000 kardiohirurških operacija. Posebno je zaneresiran za operacije disekcije torakalne aorte te koronarnog premoštavanja bez upotrebe kardiopulmonalnog bajpasa.

Autor je i koautor preko 50 naučnih i stručnih radova publikovanih u domaćim i inostranim medicinskim časopisima iz uže naučne oblasti kardiohirurgije i vaskularne hirurgije od kojih su najpoznatiji: Annals of Thoracic Surgery, Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Heart Surgery Forum, Tidsskr Norvegian Laegeforen, Innovations, Bosnian Journal of Basic Medical Science, Medical Archives, Minimally Invasive Therapy  Allied Technology i drugi.

Autor je i 31 indeksirana rada na Medlineu (5 u CC bazi) iz oblasti kardiohirugije i vaskularne hirurgije.

Koautor je dva udžbenika i dvije knjige, te mentor jedne doktorske disertacije i šet magistarskih radova. Bio je član više komisija u odbrani magistarskih radova i doktorskih disertacija te specijalističkih i subspecijalističkih ispita.

Učestvovao je u izradi projekta: Projekt unapređenja uprave i međuetničke saradnje u BiH koz eZdravlje (eHIGICo BiH),  gdje je bio autor kardiohirurškog dijela kursa pod nazivom “Hirurški tretman koronarne bolesti”.


VIŠE INFORMACIJA

 • AKADEMSKI ANGAŽMAN
 • ČLANSTVO
 • RADOVI
 • VIDEO
 • Viši asistent na nastavnom predmetu Hirurgija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, 2002.
 • Docent na nastavnom predmetu Hirurgija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, 2006.
 • Vanredni profesor na nastavnom predmetu Hirurgija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, 2011.
 • Redovni profesor na nastavnom predmetu Hirurgija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, 2011.
 • Član Evropskog društva za kardiologiju.
 • Član Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine.
 • Član Udruženja hirurga Bosne i Hercegovine.
 • Član Udruženja kardiohirurga i kardioanesteziologa Bosna i Hercegovina
 • Član Akademije Medicinskih Nauka Bosne i Hercegovine
 1. EMIR MUJANOVIĆ, Hakija Bečulić. Klasifikacija tumora centralnog nervnog sistema. U: Hakija Bečulić i sar. Hirurgija tumora centralnog nervnog sistema. Agfa-print. 2016. 87-109.
 2. MUJANOVIC E, Kabil E, Hadziselimovic M, Softic M, Azabagic A, Bersland J.Transit time flow measurements in coronary surgery: the experience from a new center in Bosnia. Heart Surg Forum 2002;5(3):233-236.
 3. MUJANOVIC E, Bergsland J, Hadziselimovic M, Softic M, Azabagic A, Stanimirovic-Mujanovic S, Kabil E. Coronary artery bypass grafting without use of cardiopulmonary bypass. Med Arh 2002;56(5-6):271-275.
 4. Smajlovic D, Vidovic M, Sinanovic O, Hodzic R, MUJANOVIC E, Softic M, Kabil E. Transcranial Doppler sonography before and after coronary bypass surgery. Neurol Croat 2003; 52(4): 281-288.
 5. MUJANOVIC E, Kabil E, Hadziselimovic M, Softic M, Azabagic A, Bergsland J. Conversions in off-pump coronary surgery. Heart Surgery Forum 2003; 6(3): 135-137.
 6. Nurkic M, Arslanagic A, Bergsland J, Meric M, Terzic I, MUJANOVIC E, Kusljugic Z, Kabil E. Atrial fibrillation after surgical myocardial revascularisation. Med Arh 2004;58(5):292-294.
 7. MUJANOVIC E, Bergsland J, Hadziselimovic M, Softic M, Azabagic A, Karic A, Avdagic H, Nurkic M, Stanimirovic-Mujanovic S, Kabil E. Beating heart surgery in the treatment of stenoses of the main branch of the left coronary artery. Med Arh 2004; 58(2 Suppl 1):25-26.
 8. Bergsland J, Hol PK, Lingas PS, Lundblad R, Rein KA, Andersen R, Mork BE, Halvorsen S, MUJANOVIC E, Kabil E, Svennevig JL, Fosse E. Intraoperative and intermediate-term angiographic results of coronary artery bypass surgery with Symmetry proximal anastomotic device. J Thorac Cardiovasc Surg  2004; 128(5): 718-723.
 9. MUJANOVIC E, Bergsland J, Hadziselimovic M, Softic M, Azabagic A,  Karic A,   Stanimirovic-Mujanovic S, Fosse E,  Kabil E. Intraoperativne quality control in the coronary artery bypass grafting. Med Arh  2006; 60(6): 351-355.
 10. Bergsland J, Kabil E, MUJANOVIC E, Meric M, Hadziselimovic M, Softic M, Svennevig J, Fosse E. Etablering av moderne hjertekirurgi i Bosnia. Tidsskr Nor Laegeforen 2006;126:1782-1785.
 11. Kabil E, MUJANOVIC E, Bergsland J. A comparation of coronary artery bypass grafting with and without cardiopulmonary bypass in EuroSCORE high risk patents. Bosn J Basic Med Sci 2007; 7(1): 48-51.
 12. Bergsland JKabil EMUJANOVIC ETerzic IRøislien JSvennevig JLFosse E. Training of cardiac surgeons for Bosnia and Herzegovina: outcomes in coronary bypass grafting surgery. Ann Thorac Surg 2007; 83(2):462-467.
 13. MUJANOVIC E, Kabil E, Bergsland J. Transit time flow measurement in coronary surgery-an important tool in graft verication. Bosn J Basic Med Sci 2007; 7(3):275-278.
 14. MUJANOVIC E, Bergsland J, Softic M, Azabagic A, Karic A, Avdagic H, Stanimirovic-Mujanovic S, Nurkic M, Kabil E. Off-Pump Coronary Bypass Grafting in Patient with Left Main Occlusion and 75 % Stenosis of Right Coronary Artery. Med Arh 2007;61 (2,supp 1):51-53.
 15. Nurkić M, MUJANOVIC E, Terzic I. The Place of the Electrophisiology Examination and Radiofrequent Ablation in Cardiac Arrhythmias. Med Arh 2007; 61(2,supp 1):44-47.
 16. MUJANOVIC E, Bergsland J, Stanimirovic-Mujanovic S, Kabil E. Management of conversion to cardiopulmonary bypass in beating heart coronary surgery. Bosn J Basic Med Sci  2008; 8(3):266-269.
 17. Avdagic H, MUJANOVIC E, Mesanovic N, Sijercic-Avdagic S, Piric M. Coronary bypass in treatment of high-risk patients. Med Arh 2009; 63(2):75-79.
 18. Karic A, MUJANOVIC E, Karic A, Jerkic Z, Bergsland J, Kabil E. Results of coronary bypass grafting in treatment of left main stenosis. Med Arh 2009; 63(6):328-331.
 19. MUJANOVIC E, Nurkic M, Caluk J, Terzic I, Kabil E, Bergsland J. The effect of combined Clopidogrel and aspirin therapy after off-pump coronary surgery. Innovations 2009; 4:265-268.
 20. MUJANOVIC E, Kabil E, Bergsland J, Stanimirovic-Mujanovic S, Caluk J. Ruptured aneurysm of the noncoronary sinus of Valsalva into the right atrium. Med Arh 2010; 64(5): 307-308.
 21. Bergsland J, MUJANOVIC E, Elle OJ, Mirtaheri P, Fosse E. Minimally invasive repair of the mitral valve: technological and clinical developments. Minim Invasive Ther Allied Technol 2011;20(2):72-77.
 22. MUJANOVIC E, Bergsland J, Tursic A, Stanimirovic-Mujanovic S, Kabil E. Coronary bypass grafting without use of cardiopulmonary bypass for dextrocardia. Med Arh 2011;65(1):56-57.
 23. Karic A, MUJANOVIC E, Jerkic Z, Karic A, Tabakovic M. Aorto-caval fistula as a complication of ruptured infrarenal aortic aneurysm. Med Arh 2011;65(3):176-177.
 24. MUJANOVIC E, Bergsland J, Jurcic S, Avdic S, Stanimirovic-Mujanovic S, Kabil E. Calcified Right Atrial and Pulmonary Artery Mass After Ventriculoatrial Shunt Insertion. Med Arh 2011;65(6):363-364.
 25. Jovic S, Delic J, Ljuca F, MUJANOVIC E, Custendil Delic S, Zabic A, Suljkanovic-Mahmutovic A. Frequency of Superficial and Deep Vein Thrombosis in Patients with Variations of Superficial Veins of Lower Extremities. Med Arh 2012;66(1):16-18.
 26. MUJANOVIC E, Bergsland J, Jahic M, Djedovic S, Behrem A, Stanimirovic- Mujanovic S, Kabil E. Bloodless Off Pump Coronary Artery Bypass Grafting, Treatment of Choice for Jehova’s Witness Patients. Med Arh 2012; 66(2):140-142.
 27. Djedovic S, MUJANOVIC E, Djedovic M, Rajkovic S, Jahic M, Tosic Z. Surgical revascularization in elderly patients with and without cardiopulmonary bypass. Med Arch 2013;67(5):351-3.
 28. Djedovic M, Rustempasic N, Djedovic S, Totic D, Solakovic S, MUJANOVIC E, Ilijas A, Vukas H, Krvavac A, Rudelija D, Ahmetasevic A. Comparison of transperitoneal and retroperitoneal approach in aorto iliac occlusive disease. Med Arch 2013;67(4):249-51.
 29. MUJANOVIC E, Bergsland J, Avdic S, Stanimirovic-Mujanovic S, Kovacevic-Preradovic T, Kabil E. Surgical treatment of left ventricular pseudoaneurysm. Med Arh 2014;68(3):215-7.
 30. Kadric N, Kabil E, MUJANOVIC E, Hadziselimovic M, Jahic M, Rajkovic S, Osmanovic E, Avdic S, Keranovic S, Behrem A. Operative treatment of combined aortic stenosis and coronary artery disease. Med Arch 2015;69(1):54-7.
 31. Avdic S, Osmanovic E, Kadric N, MUJANOVIC E, Ibisevic M, Avdic A.Time of Occurrence and Duration of Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting. Med Arch. 2016;70(2):97-100.
 32. Banjanović B, Bergsland J, MUJANOVIC E, Kabil E.Importance of Full-Length Scan of Arterial Grafts in Coronary Artery Bypass Grafting. Innovations (Phila). 2015; 10(5):352-3.

Radovi objavljeni u CC bazi:

 1. MUJANOVIC E, Kabil E, Hadziselimovic M, Softic M, Azabagic A, Bersland J. Transit time flow measurements in coronary surgery: the experience from a new center in Bosnia. Heart Surg Forum 2002;5(3):233-236.
 2. MUJANOVIC E, Kabil E, Hadziselimovic M, Softic M, Azabagic A, Bergsland J. Conversions in off-pump coronary surgery. Heart Surgery Forum 2003; 6(3): 135-137.
 3. Bergsland J, Hol PK, Lingas PS, Lundblad R, Rein KA, Andersen R, Mork BE, Halvorsen S, MUJANOVIC E, Kabil E, Svennevig JL, Fosse E. Intraoperative and intermediate-term angiographic results of coronary artery bypass surgery with Symmetry proximal anastomotic device. J Thorac Cardiovasc Surg  2004; 128(5): 718-723.
 4. Bergsland JKabil EMUJANOVIC ETerzic IRøislien JSvennevig JLFosse E. Training of cardiac surgeons for Bosnia and Herzegovina: outcomes in coronary bypass grafting surgery. Ann Thorac Surg 2007; 83(2):462-467.
 5. Bergsland J, MUJANOVIC E, Elle OJ, Mirtaheri P, Fosse E. Minimally invasive repair of the mitral valve: technological and clinical developments. Minim Invasive Ther Allied Technol 2011;20(2):72-77.

Publikacije

 1. EMIR MUJANOVIĆ, Emir Kabil. Hirurški tretman urođenih srčanih mana. U: Zumreta Kušljugić i sar. Kardiologija. Printcom. 2006. 357-368.
 2. Emir Kabil , EMIR MUJANOVIĆ,. Hirurški tretman ishemijske bolesti srca. U: Zumreta Kušljugić i sar. Kardiologija. Printcom. 2006. 595-609.
 3. Jacob Bergsland, EMIR MUJANOVIĆ. Complications Unique to Off-pump Coronary Artery Bypass Grafting. U: Shahzad G. Raja i Mohamed Amrani. Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting: Outcomes, Concerns and Controversies. Nova Science Publishers, Inc. New York. 2012. 295-306.
 4. EMIR MUJANOVIĆ, Hakija Bečulić. Klasifikacija tumora centralnog nervnog sistema. U: Hakija Bečulić i sar. Hirurgija tumora centralnog nervnog sistema. Agfa-print. 2016. 87-109.
 5. Olivera Batić-Mujanović, EMIR MUJANOVIĆ: Kardiovaskularne bolesti. U: Olivera Batić-Mujanović, Emir Mujanović, Esad Alibašić, Enisa Ramić. Prevencija hroničnih nezaraznih bolesti u porodičnoj medicini, Tuzla, OFF-SET, 2016.

logo-footer

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer" Tuzla već godinama zauzima lidersku poziciju u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti u BiH i regionu.

Sva prava zadržava MIB