Prof.dr.med.sci Zlatan Fatušić

Ginekologija i akušerstvo

Prof.dr.med.sci Zlatan Fatušić je rođen 5.7.1955. godine u Lukavcu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet je upisao i završio u Sarajevu 1979. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio je 1988. godine u Beogradu. Od tada radi na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Tuzli, gdje je posao načelnika vodio od 1998.-2015.godine. Postdiplomski studij je završio 1990. godine u Tuzli gdje je 1994. godine magistrirao, a 1996. godine odbranio doktorsku disertaciju. Za višeg asistenta je izabran na Medicinskom fakultetu u Tuzli 1991. godine, u zvanje docenta 1997. Godine, u zvanje vanrednog profesora 2002. Godine, a redovnog profesora 2008. godine. Dužnost šefa Katedre za ginekologiju i akušerstvo je obavljao u periodu od 2000. do 2008. godine. Za zasluge i doprinos u razvoju zdravstvene zaštite Ministarstvo zdravstva RBiH mu je 1995. godine dodijelilo počasno zvanje Primarijus.

Zbog izuzetnog doprinosa medicinskoj struci i nauci je izaban za:

  • člana Predsjedništva Svjetske asocijacije perinatalne medicine 2001. godine u Barceloni -prvi mandat, u Osaki 2003. godine -drugi mandat i treći puta uzastopno u Zagrebu 2005. godine,
  • člana Predsjedništva Asocijacije za perinatalnu medicinu Jugoistočne Evrope 2002. godine u Solunu,

Kao pozvani predavač  je učestvovao na 7 svjetskih kongresa (Osaka, Antalija, Zagreb, Firenca, Agra, Vatikan, Tuzla)

Član je Izdavačkog savjeta i/ili redakcionog odbora ili koeditor sljedećih naučnih i stručnih časopisa:

  • „The Ultrasound Review of Obstetrics and Gynecology“ (The International Journal of continuing Education and current Awareness) od 2005. godine,
  • „Gynaecologia et Perinatologia“ od 2006. godine,
  • „Vijesnik UKC-a“ od 2006. godine
  • „Acta medica Saliniana“ od 2005.g.

Uveo u praksu 1999. godine metod carskog reza po Misgav- Ladach-u kojim je ta operacija svedena na minimalnu hiruršku traumu, a koja je postala operativnim pristupom u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

U dosadašnjem opusu je kao autor ili koautor objavio preko 220 stručnih i naučnih radova u prestižnim naučnim i stručnim časopisima, te zbornicima radova međunarodnih i domaćih stručnih i naučnih skupova i Kongresa.

Kao autor poglavlja ili kompletnog rukopisa učestvovao je u pisanju 13 knjiga od kojih su tri univerzitetska udžbenika.

Društvena priznanja i funkcije:

Dobitnik priznanja „Man of the Year 2003.“ u Americi za oblast perinatalne medicine prema izboru  ABI (The American Biographical  Institute)

Dobitnik je plakete grada Lukavca 2006.godine,

Dobitnik plakete grada Tuzla 2018.godine

x