Prof.dr.med.sci

Nedžad Kadrić


RADNO VRIJEME
KONTAKT INFORMACIJEinfo@mib.instituteSpecijalista Opće hirurgije i subspecijalista kardiohirurgije. Redovan profesor na Medicinskom fakultetu na predmetu Hirurgija.

Specijalista Opće hirurgije i subspecijalista kardiohirurgije. Redovan profesor na Medicinskom fakultetu na predmetu Hirurgija. Član Europskog udruženja endoskopskih hirurga (EAES) i Udruženja hirurga Federacije Bosne i Hercegovine. U izvršnom odboru Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Predsjednik komisije za privatnu praksu pri Federalnoj ljekarskoj komori. Šef odjeljenja za Opću i abdominalnu hirurgiju.


Datum rođenja: 13. Februar 1966 u Tuzli, oženjen, otac dvoje djece.


O B R A Z O V A NJ E

 • 2013 – Reizbor u naučno-nastavno zvanje Docent, Katedra za hirurgiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • 2011 – Subspecijalizacija iz kardiohirurgije, Federalno Ministarstvo zdravlja, Tuzla
 • 2008 – Izbor u naučno-nastavno zvanje Docent, Katedra za hirurgiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • 2007 – Doktor medicinskih nauka: “Prognostički faktori u operativnom liječenju karcinoma glave pankreasa i ampularne regije,” Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • 2003 – Magistar medicinskih nauka: ” Uticaj privremene okluzije hepato-duodenalnog ligamenta na funkcionalne promjene u jetri kod resekcijskih zahvata,” Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • 2002 – Specijalizacija iz Opšte hirurgije, Federalno Ministarstvo zdravlja Tuzla
 • 1996-1998 – Postdiplomski studij, Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • 1994 – Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzlli
 • 1984 – Srednja medicinska škola, Tuzla

P R O F E S I O N A L N I   A N G A Ž M A N

 • 1996-2008 – Univerzitetski klinički centar Tuzla, Hirurška klinika, Abdominalna hirurgija, Šef hepatobilijarne hirurgije
 • 2008 – Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” Tuzla

A K A D E M S K I   S T A T U S

 • Docent na katedri za hirurgiju, Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli

U D R U Ž E NJ A

 • Europsko udruženje endoskopskih hirurga (EAES)
 • Udruženje/Udruga hirurga, Federacije Bosne i Hercegovine
 • Član izvršnog odbora Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, predsjednik komisije za privatnu Praksu, Predsjednik komisije za privatnu praksu pri Federalnoj ljekarskoj komori

S T R A N I   J E Z I C I

 • Engleski
 • Njemački

VIŠE INFORMACIJA

 • RADNO ISKUSTVO
 • PUBLIKACIJE
 • NAGRADE / PROJEKTI
 • VIDEO
 • A K A D E M S K O   I S K U S T V O/E D U K A C I J A

  • April, 2014 – Edukacija iz transplantacione i kardiohirurgije, AKH,  Beč, Austrija
  • Februar, 2008 – Edukacija i subspecijalizacija iz kardiohirurgije, Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” Tuzla
  • Decembar, 2005 – Edukacija iz transplantacione hirurgije jetre, AKH,  Beč, Austrija
  • Novembar, 2004 – Europska onkološka škola, “Tretman kolorektalnog karcinoma,” Tuzla
  • Mart-April, 2003 – Edukacija iz transplantacione hirurgije jetre, AKH, Beč, Austrija
  • Oktobar, 2002 – Les Heures, Fundacio Bosch i Gimpera, Universitet u Barceloni “Transplant Procurement Management (TPM), Tuzla
  • Septembar, 2002 – Intenzivni kurs iz Laparoskopske hirurgije, IRCAD/EITS Strazbur, Francuska
  • Novembar, 1999 – Kurs “Mehanički šav u abdominalnoj hirurgiji” Johnson&Johnson, Ethicon Endo Surgery, UKC, Tuzla
  • Septembar, 1992-1996 – Ratna Bolnica, G.Rainci, Kalesija, 210. Viteška Brigada Nesib Malkić 28. Divizija, 2. Korpus AR BiH.

  S T R U Č N A   O S P O S O B LJ E N O S T

  Osposobljen da samostalno i u timu izvodi hirurške procedure iz abdominalne i opšte hirurgije, te hepatobilijarne i laparoskopske hirurgije, zatim iz kardiohirurgije i transplantacione hirurgije jetre.

  PROFESIONALNI  RAZVOJ

  • Juni, 2014 – 14 th World Congress of Edoscopic Surgery, Paris, France
  • Septembar, 2014 – I simpozijum kardiohirurga i kardioanesteziologa, Mostar, BiH.
  • April, 2012 – XXVIII stručni sastanak Udruženja kardiologa BiH sa Međunarodnim učešćem. „Urođene i stečene srčane mane konzervativni i hirurški tretman, Orašje, BiH.
  • Novembar, 2010 – II Kongres hirurga Federacije Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim učešćem, Tuzla, BiH
  • Juni, 2010 – Workshop on „OPCAB and Antiarrhythmia surgery,“ Specijalna Bolnica Magdalena, Krapina, Hrvatska
  • Novembar, 2009 – “2. Kongres o kontroli intrahospitalnih infekcija sa Međunarodnim učešćem,” Tuzla, BiH
  • April, 2006 – 1. Kongres hirurga Federacije Bosne i Hercegovine  sa Međunarodnim učešćem, Sarajevo, BiH
  • Februar, 2006 – Tempus projekat  Europske Komisije,“New didactics Methods Teach and Teacher,” Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  • Decembar, 2005 – (Europsko udruženje kolorektalnih hirurga) EFR winter Meeting, Beč, Austria
  • Juni, 2005 – 13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Venecija, Italija
  • Novembar, 2004 – The European School of Oncology “Management of Colorectal Cancer,” Tuzla
  • Septembar, 2004 – Udruženje hirurga Federacije Bosne i Hercegovine, “Akutna stanja u abdominalnoj hirurgiji”, 3. stručni sastanak, Mostar, BiH
  • Mart, 2004 – Udruženje Mikrobiologa Bosne i Hercegovine, 3. simpozijum o kontroli intrahospitalnih infekcija sa Međunarodnim učešćem, Tuzla, BiH
  • Septembar, 2002 – Meeting of Mediterranean Society of Coloproctology and Slovenian Section of Coloproctology, “Techniques in coloproctology,” Otočec, Slovenija
  • Juni, 2002 – European Association for Endoscopic Surgery 10th International Congress, Lisboa, Portugal
  • Septembar, 2001 – 4th Alps-Adria Congress of Hepato-Pancreato Billiary Surgery and Medicine, Opatija, Croatia
  • Juni/Juli, 2000 – European Association for Endoscopic Surgery 8th International Congress, Nice, France
  • Septembar, 1999 – 5th Hrvatski Kongres Endoskopske Kirurgije sa Međunarodnim učešćem, Šibenik, Hrvatska
  • Maj, 1999 – 3th Kongres Hrvatske udruge digestivnih kirurga, Opatija, Hrvatska
 • Mesic D., Hasukic S, Kadric N, Sakic E. Operative treatment pancreatic cancer.
 • 3th Congress Croatian  Association for Digestive Surgery, Opatija, Rijeka, Croatia: Abstract book. Opatija, May 1999:15.
 • Hasukic S, Mesic D, Kadric N, Konjic F. Endorectal mucous flap in the treatment of anal fistulas. 3th Congress Croatian Association for Digestive Surgery, Opatija, Rijeka, Croatia: Abstract book. Opatija May 1999: 40.
 • Iljazovic-Latifagic E, Odobasic Ad, Odobasic Am, Mesic D, Cickusic E, Kadric N. Anorectal malignant neoplasm: Corelations of grade, age and sex. 3th Congress Croatian Association for Digestive Surgery, Opatija, Rijeka, Croatia: Abstract book. Opatija May 1999: 42.
 • Odobasic Am, Iljazovic-Latifagic E, Odobasic Ad, Mesic D, Mustedanagic-Mujanovic J, Muratovic O, Kadric N. Incidence of Colorectal malignant neoplasm. 3th Congress Croatian Association for Digestive Surgery, Opatiji, Rijeka, Croatia: Abstract book. Opatija May 1999 : 114
 • Pasic F, Mesic D, Kadric N. Methods of  reconstructions gastrointestinal tracts after total gastrectomy. 3th Congress Croatian Association for the Digestive Surgery  Opatija, Rijeka, Croatia: Abstract book. Opatija May 1999: 120
 • Hasukic S, Mesic D, Serak S, Muratovic O, Konjic F, Kadric N, Pasic F. Reasons for reoperation after Laparoscopic Cholecystectomy. 5th Croatian Congress of the Endoscopic Surgery with International Participation Sibenik, Croatia. Abstract book: Sibenik 16-18 September 1999: 45
 • Kadric N, Mesic D, Hasukic S, Pasic F, Aljic Z, Bojanic V, Hadziselimovic S. Laparoscopic Cholecystectomy in the acute and chronic symptomatic Cholecystitis. 5th Croatian Congress Endoscopic Surgery with International Participation Sibenik: Abstract book. Sibenik 16-18 September 1999: 47
 • Mesic D, Hasukic S, Hadziselimovic S, Kadric N, Pasic F. Intraoperative Complications during Laparoscopic Cholecystectomy. 5th Croatian Congress Endoscopic Surgery with International Participation Sibenik: Abstract book. Sibenik 16-18 september 1999: 49
 • Kadric N, Mesic D, Hasukic S, Pasic F, Bojanic V, Aljic Z. Complications of laparoscopic cholecystectomy: Expirience after 300 surgeries. 8th International Congress European Association for Endoscopic Surgery: Abstracts book. Nice June 28-July 1, 2000: 128
 • Kadric N. Case report metastasis malignant melanoma in the porta hepatis. 4th Congress Croatian Association for the Digestive Surgery, Opatija, Rijeka, Croatia: Abstract book. Opatija 27-29 September 2001: 64
 • Kadric N, Mesic D. Surgical treatment of Crohn¢s disease. Techniques in coloproctology meeting of Mediterranean Society of coloproctology and Slovenian section of coloproctology. Abstracts book. Otocec Slovenia 26.09.-28.09.2002: 17
 • Mesic D, Hasukić S, Odobasic A, Bojanic V, Kadric N. Rare forms of colorectal carcinoma and its operative treatment. Techniques in coloproctology meeting of Mediterranean Society of coloproctology. Abstracts book. Otocec Slovenia 26.09.-28.09.2002: 10
 • Kadric N, Mesic D. Complications after laparoscopic procedures. 10th International Congress “Mini-Invasive approach to Cancer” European Association for Endoscopic Surgery. Abstracts book. Lisboa, Portugal 2-5 June 2002: 65
 • Mesic D, Hasukic S, Serak S, Odobasic Am, Kadric N, Delibegovic S, Rifatbegovic Z, Sakic E, Pasic F. Multivisceral resections for the local advanced cancer of colon and rectum. MED.ARH, Sarajevo, 2003; 57(3,suppl. 1): 15
 • Kadric N, Mesic D, Bazardzanovic M. Anatomy colon, rectum and anus. MED.ARH., Sarajevo, 2003; 57(3, suppl. 1): 29-31
 • Kadric N, Mesic D, Ljuca F. Performing Liver resections with or without Pringle manuever. MED. ARH., Sarajevo, 2005; 59(1): 37-40
 • Kadric N, Mesic D. Laparoscopic Treatment Acute Cholecystitis in the Elderly patients and Complications: 13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. Venice, Italy, 1-4 June, 2005: 253.
 • Hasukic S, Mesic D, Konjic F, Pasic F, Matovic E, Kadric N, Mehmedagic I. Liver function  tests in patients undergoing laparoscopic Cholecystectomy: 13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. Venice, Italy, 1-4 June, 2005: 278.
 • Mesic D, Hasukic S, Praso M, Delibegovic S, Kadric N, et al. Surgical treatment Liver tumors. First Congress of Surgery of federation of Bosnia and Herzegovina with International participations. Sarajevo, 2006.
 • Mesic D, Hasukic S, Praso M, Delibegovic S, Kadric N, et al. Surgical treatment Liver metastasis. First Congress of Surgery of federation of Bosnia and Herzegovina with International participations. Sarajevo, 2006.
 • Kadric N, Mesic D. Surgical treatment Acute Pancreatitis. First Congress of Surgery of federation of Bosnia and Herzegovina with International participations. Sarajevo,  006.
 • Mesic D, Hasukic S, Praso M, Delibegovic S, Kadric N, et al. Surgical Treatment Tumor of Pancreas. First Congress of Surgery of federation of Bosnia and Herzegovina with International participations. Sarajevo, 2006.
 • Kadric N. History of Pancreatic Surgery. In: Mesic D, et al. Surgery of Pancreas. “PrintCom” Tuzla, 2008: 12-21.
 • Kadric N. Surgical Anatomy of Pancreas. In: Mesic D, et al. Surgery of Pancreas. “PrintCom” Tuzla, 2008: 24-32.
 • Kadric N. Operative Wound infections in Cardiac Surgery. Second Congress for Control Intrahospital Infections. Tuzla, BiH, 4-7 November,  2009: 27.
 • Kadric N, Jahic M, Rajkovic S. Surgical tretament ASD XVIII Meeting Federal Associations of cardiologyst, Orasje 2012; 1-2.
 • Kadric N, Mesic D, Surgical management of pancreatic cancer. BH Surgery 2012; 2: 35-41.
 • Kadric N, Caluk J, Rajkovic S, Jahic M, Djedovic S., Surgical treatment of atrial septal defect in adult patients. BH Surgery 2013; 1:48-52.
 • Kadric N, Jahic M, Banjanovic B, Rajkovic S, Ultrasound evaluation severity carotid atherosclerosis in correlation with coronary artery disease. 14th World Congress of Endoscopic Surgery, Paris, France, 25-28 June 2014: 691.
 • Kadric N, Kabil E, Mujanovic E, Hadziselimovic M, Jahic M, Rajkovic S, Osmanovic E, Avdic S, Keranovic S, Behrem A, Operative Treatment of Combined Aortic Stenosis and Coronary Artery Disease. Med Arh. 2015; 69(1): 54-57.
 • Ibisevic M, Avdic A, Osmanovic E, Kadric N, Avdic S, Cigarette Smoking Among Students at the University of Tuzla. Med Arh. 2015; 69(2): 127-129.
 • Avdic S, Osmanovic E, Kadric N, Mujanovic E, Ibisevic M, Avdic A, Time of Occurence and Duration of atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting. Med Arch. 2016; 70(2):97-100.
 • Mehmedagic I, Hasukic S, Kadric N, Influence of clinical pathological characteristics of adenocarcinoma of the stomach on survival time of patients post-surgery. IESRJ 2016; 8(2):18-20
 • Mehmedagic I, Hasukic S, Agic M, Kadric N, Hasukic I, Influence of Prognostic Factors for Recurrence of Adenocarcinoma of the Stomach. Med. Arch. 2016 Dec; 70(6):441-444.
 • NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
 • Voditelj projekta „Poremećaji srčanog ritma nakon hirurške revaskularizacije miokarda“
 • Učesnik u projektu „Uticaj alirokumaba na pojavu kardiovaskularnih događaja kod pacijenata koji su nedavno doživjeli akutni koronarni sindrom“
 • April, 1993 – Priznanje OG-4/2. Korpusa ARBiH za iskazanu hrabrost i požrtvovanje, drugarstvo i doprinos u izvršavanju borbenih Zadataka za Republiku Bosnu i Hercegovinu
 • Maj, 2002 – Prva nagrada za prezentirani stručni rad “Metastaza malignog melanoma u porti hepatis,” 4. Hrvatski Kongres Udruge Digestivnih Kirurga sa Međunarodnim učešćem, Opatija,Hrvatska

logo-footer

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer" Tuzla već godinama zauzima lidersku poziciju u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti u BiH i regionu.

Sva prava zadržava MIB