“Centar za srce BH” Tuzla nudi mogućnost dolaska na “Uputnicu” pacijentima iz Bosne i Hercegovine, zahvaljujući ugovorima sa Zavodom zdravstvenog osiguranja FBiH te Fonda zdravstvenog osiguranja RS i Zavodom zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta.

Na ovaj način osigurana lica ne snose troškove kardioloških niti kardiohirurških procedura. Osiguranje ne pokriva usluge ambulantno-dijagnostičkih pregleda kao što su: specijalistički pregledi, ultrazvuk, ergometrija i dr, te iz tog razloga pacijenti lično snose troškove ovih pregleda.

Spisak svih usluga koje se obavljaju u Centru za srce BH na uputnicu i koliko je iznos participacije  možete pogledati na linku

Za više informacija molimo Vas da se obratite Zavodu čiji ste osiguranik.

Pacijenti iz Federacije Bosne i Hercegovine

Zaključivanjem Ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine o finansiranju primarnih zdravstvenih usluga “Centra za srce BH” Tuzla iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti, svi osiguranici Federacije BiH dolaze na “Uputnicu” u naš Centar i ne snose troškove interventnih kardioloških niti kardiohirurških procedura. “Centar za srce BH” Tuzla je sklopio ugovore i sa Kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine o saradnji i finansiranju naših usluga koje ne pokriva Federalni zavod tako da se omogući najkvalitetnije liječenje građana Federacije Bosne i Hercegovine.

Osigurana lica će, u skladu sa medicinskom indikacijom, usluge moći koristiti na osnovu uputnice ordinirajućeg ljekara porodične medicine, a po nalazu specijaliste, koju ovjerava ovlašteno lice Zavoda zdravstvenog osiguranja određenog kantona.

Kontakti kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH:

 • Kanton Sarajevo: Ložionička 2, Sarajevo, Tel. 033 206 587
 • Unsko-sanski kanton: 5. Korpusa 10, Bihać, Tel. 037 311 786
 • Posavska županija: Titova bb, Odžak, Tel. 031 762 787
 • Bosansko-podrinjski kanton: Višegradska 1, Goražde, Tel. 038 228 348
 • Tuzlanski kanton: Franjevačka 36, Tuzla, Tel. 035 300 600
 • Zeničko-dobojski kanton: Dr. Aska Borića 28, Zenica, Tel. 032 401 071
 • Srednjobosanska županija: Kralja Tvrtka 13, Novi Travnik, Tel. 030 792 728
 • Zapadno-hercegovačka županija: H.V. Hrvatinića, Grude, Tel. 039 660 163
 • Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije: Dubrovačka bb, Mostar, Tel. 035 326 825
 • Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije: Kneza Mutimira bb, Livno, Tel. 034 203 482

 

Pacijenti iz Republike Srpske

Sklapanjem ugovora sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske omogućeno je liječenje pacijenata oboljelih od kardiovaskularnih bolesti na “Uputnicu” iz ovog dijela Bosne i Hercegovine.

Procedura za upućivanje osiguranika Fonda zdravstvenog osiguranja RS izvan Republike Srpske je slijedeća:

Konzilijum ljekara referentne zdravstvene ustanove u RS u kojoj je pacijent liječen, daje prijedlog da se liječenje obavi van Republike Srpske, jer ga u RS nije moguće obaviti. Prijedlog, zajedno sa neophodnom dokumentacijom, zdravstvena ustanova dostavlja Fondu. Prijedlog razmatra nadležna komisija Fonda koja donosi odluku o odobrenju liječenja. Odluka se osiguraniku dostavlja na kućnu adresu ili je podiže lično u nadležnoj kancelariji Fonda.

Prijedlog konzilijuma nije obavezujući za osiguranika, što znači da ukoliko Fond ima potpisan ugovor za istu uslugu sa više bolnica, osiguranik može da traži da mu se odobri liječenje u drugoj bolnici, mimo one koju mu je konzilijum preporučio. Često se dešava da osiguranici traže da idu u tuzlanski “Centar za srce BH”, jer ovde brže dobijaju uslugu, odnosno kraće čekaju na početak liječenja, nego u drugim bolnicama.

Hitne intervencije za građane RS

Ugradnja stenta se, po pravilu, ne obavlja van RS, ali ako se desi da je potrebna hitna intervencija, kao što je slučaj sa akutnim infarktom miokarda, a pacijent se nalazi u mjestu koje je bliže Tuzli nego Banjaluci, lokalne bolnice u tom slučaju pacijenta transportuju u “Centar za srce BH”. U ovakvim situacijama, kada je neophodno pacijenta hitno zbrinuti, komisija Fonda odobrava liječenje, bez obzira što se ta usluga mogla pružiti i u RS.

Šta plaća osiguranik

Osiguranicima kojima je odobreno liječenje u “Centru za srce BH” Tuzla, kao ustanovi koja ima ugovor sa FZO RS, Fond finansira troškove u cijelosti, izuzev participacije koju plaćaju osiguranici koji nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze.

Izuzetak je liječenje na lični zahtjev osiguranika, kada Fond RS finansira 30% troškova liječenja, a osiguranik sam snosi 70% troškova, jer je liječenje moglo biti sprovedeno i u RS.

Za više informacija molimo vas da se obratite Zavodu čiji ste osiguranik.

Kontakti poslovnica Fonda zdravstvenog osiguranja RS:

 • Banja Luka Tel. 051 216 586
 • Prijedor Tel. 052 213 255 (lokal 18 i 20)
 • Doboj Tel. 053 227 892
 • Bijeljina Tel. 055 201 285
 • Istočno Sarajevo Tel. 058 415 235
 • Zvornik Tel. 056 210 426
 • Trebinje Tel. 059 224 160 i 224 449
 • Foča Tel. 058 212 880 i 210 756

 

Pacijenti iz Brčko Distrikta

Sklapanjem ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta omogućeno je liječenje osiguranih pacijenata oboljelih od kardiovaskularnih bolesti na “Uputnicu”.

Kontakti Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH:

Vuka S. Karadžića 4
76100 Brčko distrikt BiH
Centrala: 049/216-344

Komisija za upućivanje na liječenje van ZU Brčko distrikta BiH:  

Tel/Faks: 049 216-310