ATIJALNI SEPTALNI DEFEKT


Atrijalni septalni defekt (ASD) predstavlja jednu od najčešćih urođenih srčanih mana kod odraslih. Defekt je lokalizovan visoko na međupretkomorskoj pregradi, najčešće u srednjem nivou septuma (ostium secundum), u blizini ušća vene cave superior. Nisko lokalizovani defekt međupretkomorske pregrade, tipa ostium primum, često je udružen sa defektom bazalnog dijela međukomorske pregrade, a može biti proširen na septalne kuspise mitralnog i trikuspidnog zaliska i uzrokovati valvulnu insuficijenciju.

Uzroci:

  • Interakcija genetskih činilaca i faktora sredine.
  • Različiti teratogeni faktori tokom trudnoće kao hipoksija, jonizujuće zračenje, neki medikamenti

Simptomi:

  • Kod djece najčešće asimptomatski, blagi znakovi fizičke nerazvijenosti i sklonosti prema respiratornim infekcijama.
  • Simptomi zamor, malaksalost, slabija tolerancija napora, cijanoza (javljaju se obično tek u odrasloj dobi razvojem plućne hipertenzije i postepenom reverzijom šanta u desno-lijevi)

Dijagnoza

  • Anamneza, klinički pregled, EKG , RTG, ultrazvučni pregled, kateterizacije srca.

Liječenje

  • Hirurško liječenje idealno između 3. i 5. godine života, uspješno i kod bolesnika u odrasloj životnoj dobi)

Medikamentna terapija u profilaksi i liječenja atrijalnih poremećaja ritma (atrijalne fibrilacije i supraventrikularne tahikardije), srčane insuficijencije, ukoliko dođe do pojave ovih komplikacija.


Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".